Rucavas novada teritorijas plānojums 2013. - 2025.gadam Drukāt

Ar Rucavas novada domes 2013.gada 30.maija sēdes lēmumu Nr.1 (protokols nr.8) ir apstiprināts Rucavas novada teritorijas plānojums 2013. – 2025.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.7. „Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2025.gadam”. Apstiprinātais Rucavas novada teritorijas plānojums ir pieejams Rucavas novada domē ("Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts) un Dunikas pagasta pārvaldē („Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pagasts) darba dienās darba laikā, kā arī interneta mājaslapā www.rucava.lv.

Dokumentus skatīt šeit:

 

Grafiskā daļa:

 

 

 

 

 

Pārskats par plānojuma izstrādi:

 

Vides pārskats

 

Citi informatīvie materiāli:

 

Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (apstiprināti ar 2011.gada 20.septembra MK noteikumiem Nr.706).

Rucavas novada teritorijas plānojums izstrādāts Eiropas Sociālā fonda fiinansētā projekta nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/018 "Rucavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde " ietvaros.