Sociālais dienests Drukāt

Rucavas novada pašvaldības atbalsta pakalpojumi un palīdzība ģimenēm un bērniem

N. p.k.

Atbalsta pakalpojums un palīdzība

Atvieglojums

Papildus iesniegumam iesniedzamie dokumenti

Detalizētāka informācija pieejama: Rucavas novada Sociālajā dienestā, pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv un:

1.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumi:

 

Ģimenēm ar trim vai vairāk nepilngadīgiem bērniem vai bērniem kuri mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās un nav vecāki par 24 gadiem

 

Ģimenēm ar bērnu (iem) invalīdiem

 

Maznodrošinātām personām, ģimenēm

 

Personām kuru aizgādnībā ir invalīds

 

Aizbildņiem

 

 

 

50%

 

 

 

 

 

 

50%

 

90%

 

 

50%

 

50%

 

 

 

Izziņa no izglītības iestādes

 

 

 

 

 

 

Bērna invalīda apliecības kopija

 

Bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanau vai bāriņtiesas izsniegta izziņa, kas apliecina, ka persona ir aizgādnis un invalīda apliecību.

 

 

Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu vai bāriņtiesas izsniegta izziņa, kas apliecina, ka persona ir aizbildnis.

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”. Skatīt šeit.

2.

Vienreizējs pabalsts jaundzimušo aprūpei

EUR 71.14

Personu apliecinoši dokumenti

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.4 RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADASAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 23 „Par pabalstu jaundzimušo aprūpei”. Skatīt šeit.

3.

Pabalsts bērniem briļļu iegādei

50% no izdevumiem, bet ne vairāk kā EUR 35,57  gadā.

Kvīts/ čeks ar bērna personas apliecinošiem datiem

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2 , “ Par sociālo palīdzību”. Skatīt šeit.

4.

Pabalsts bērniem ziemassvētku dāvanām

Līdz EUR 4,27 vienam bērnam

Dzīves vietas deklerācijas dokuments

„RUCAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMINR.9 UN RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.22„PAR PABALSTIEM RUCAVAS NOVADĀ”. Skatīt šeit.

5.

Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem makšķerēšana Papes ezerā un Papes kanālā

bezmaksas

Personas apliecinošs dokuments

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1 “Par licencēto makšķerēšanu Papes ezerā un Papes kanālā”. Skatīt šeit.

6.

Atbalsts audžu ģimenēm:

bērna uzturam

 

 

mīkstā inventāra iegādei

 

EUR142.29 mēnesī par katru bērnu

 

EUR 99.60 gadāpar katru bērnu

 

Līgums par bērnu ievietošanu audžu ģimenē

 

7.

Atbalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam sasniedzot pilngadību:

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

 

Turpinot sekmīgi apgūt mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā.

 

 

 

EUR 249,00

 

2 x valstī noteiktais sociālā nodrošinājuma pabalsts

 

sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā

Izziņa par statusu.

 

 

 

 

 

 

 

Izziņa no mācību iestādes par to, ka turpina sekmīgi apgūt izglītības vai studiju programmu.

Ministru kabineta noteikumi Nr.857 Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Skatīt šeit.

 

Rucavas novasa saistošie noteikumi Nr. 2 „Par sociālo palīdzību”

8.

Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā bērnam kurš cietis no prettiesiskām darbībām - psihologa konsultācija 10 x

Valsts apmaksātas

Psihologa vai sociālā darbinieka atzinums.

Rucvas novada sociālais dienests:

“Līvas “ Rucavas pagasts

“Pagastmāja” Rucavas pagasts

9.

Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Rucavas novada

100%

 

27.03.2014. Rucavas novada saistošie noteikumi Nr.4 Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā.

10.

Lietotu apģērbu, tehnisko plaīglīdzekļu nodrošināšana

Bez maksas

 

Rucavs sociālais dienests un sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība “Absinte”:

„ Līvas” , Dunikas pag. Rucavas novads.

Latvijas Sarkanā krusta filiāle Rucavā „Zvaniņš”, Rucavas pag., Rucavas novads.

11.

Interešu izglītības pulciņu apmeklējums  bērniem

Bez maksas

 

 

12.

Liepājas reģiona Sporta skolas filiāles Rucavā  apmeklējums bērniem

bezmaksas

 

 

13.

Rucavas Keramikas darbnīcas apmeklējums bērniem

Bez maksas

 

 

14.

Rucavas mākslas skolas studijas apmeklējums bērniem

Bez maksas

 

 

15.

Ev. lut.-draudzes Svētdienas skola bērniem

Bez maksas

 

 

Detalizētāka informācija par pakalpojumu veidiem un to kritērijiem Rucavas novada sociālajā dienestā.