Ārpus meža augošu koku izciršanas atļaujas izsniegšana Drukāt

Ārpus meža augošu koku izciršanas atļaujas izsniegšana

Pakalpojuma īss apraksts

Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību.
Patvaļīga koku ciršana novada administratīvajā teritorijā nav pieļaujama. 
Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Rucavas novada pašvaldības koku novērtēšanas komisijas lēmums un Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja.

Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 20.punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koka ciršanu atzinusi par neatliekamu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē:

Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

korespondence:

Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu - "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477

Nosūtīt dokumentus uz e-pastu:

ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1.Īpašuma vai valdījuma tiesību apliecinoši dokumenti;
2.Zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopija ar iezīmētu plānoto ciršanas vietu;

u.c. dokumenti.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Rucavas novada domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.2/2016 „Par koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā”

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”


Pakalpojuma maksa

Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Komisijas lēmumu, (summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumā minētos koeficientus (koka diametra koeficients, koka sugas koeficients, koka nociršanas iemesla koeficients, apdzīvotas vietas koeficients, koka atrašanās vietas koeficients).

Atbildīgais speciālists

Sanita Urtāne, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tālrunis -29282806,

vai Ilze Feodosova, tālrunis-26951335

adrese - "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477


Pakalpojuma saņemšana

Klātienē:

Dokumentus saņem Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

(pēc maksājumu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas)

korespondence:

Rucavas novada pašvaldības koku novērtēšanas komisijas lēmums tiek nosūtīts uz norādīto adresi (pēc maksājumu apliecinoša dokumenta saņemšanas)

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

10 darba dienas vai 20 darba dienas (ja apsekojot kokus Rucavas novada pašvaldības koku novērtēšanas komisija  konstatē, ka koka apkārtmērs atbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4.11.punktā norādītajam 1.pielikumā esošo koku apkārtmēram, tad pirms jautājuma izskatīšanas Komisijā, saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu, Rucavas novada pašvaldības koku novērtēšanas komisija sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Dabas aizsardzības pārvaldes un/vai, ja koks atrodas teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā, tad pamatojoties uz šo noteikumu 18.punktu, sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas).