Kā deklarēt dzīvesvietu Drukāt

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību

Dzīvesvietu var deklarēt:

  1. tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta (maksa 4,27 euro);
  2. elektroniski portālā www.latvija.lv (bezmaksas);
  3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – tikai ārzemniekiem, bezvalstniekiem, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem.

Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, laianulētu ziņas par tās iepriekšējo deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā. Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • Personas pase ar derīgu termiņu vai eID karte (autovadītāja apliecība neder), ārvalstniekiem – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta uzturēšanās atļauja.
  • Pilnvarotā persona uzrāda pilnvarojumu.

Bērnus līdz 18 gadiem reģistrē vecāki. Nepieciešamie dokumenti;

  • Bērna dzimšanas apliecība,
  • Vecāku pase.


Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto,  par dzīvesvietas nedeklarēšanu (186.panta otrā daļa) personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 euro, savukārt par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu (190.10 pants), personai uzliek naudas sodu no 70 līdz 500 euro.

Portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā", personai ir iespējams elektroniski uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā (deklarētā vai ārvalstīs reģistrētā dzīvesvieta, pases dati, vecāku, bērnu un laulātā personas kodi u.c.informācija).


Kā anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu

Ja mājoklī deklarētas personas, kam nav tiesiska pamata tajā dzīvot, attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresētā persona ir tiesīga iesniegt iesniegumu, kurā lūgt anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu. Iesniegumā pašvaldībai jānorāda iespējami detalizētāka informācija. Noteikti jānorāda persona, kurai lūdz anulēt ziņas par deklarēšanos dzīvesvietā, vārds, uzvārds un personas kods; adrese, no kuras vēlas "izdeklarēt" kādu personu, un pamatojums, kāpēc vēlas to darīt. Iesniegumu pašvaldībai var nodot personīgi, nosūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski. 
Var arī izmantojot tiešsaistes formu, kas pieejama vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv). Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība konstatē, ka dzīvesvietas deklarēšanas iesnieguma iesniegšanas laikā personai nebija iesniegumā norādītā tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar deklarācijas iesniegšanas datumu.
Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu.


Dzīvesvietas deklarēšana un izziņas par deklarēto dzīvesvietu izsniegšana Rucavas novada pašvaldībā:

Rucavas novada domē

„Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag.,

Rucavas nov.,  LV-3477

Tālr.63467054, 25904988

Dunikas pagasta pārvaldē

„Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pag.,

Rucavas nov.,  LV-3480

Tālr.63453401, 29900135