Domes sēde 25.04.2019. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 25.04.2019. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)

1.1.     Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sklandiņi” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

1.2.     Par nekustamā īpašuma „Pakuļi” sadalīšanu

1.3.     Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.4.     Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.5.     Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā

1.6.     Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Lipši"

1.7.     Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Sarmas"

1.8.     Par zemes lietošanas mērķa maiņu

1.9.     Par zemes lietošanas mērķa maiņu

1.10.    Par grozījumiem 2018.gada 26.jūlija zemes ierīcības projekta apstiprināšanas lēmumā

1.11.    Par īpašuma apmežošanu

1.12.    Par ēkas iznomāšanu

1.13.    Par atveramo vārtu uz meža ceļa saskaņošanu

1.14.    Par rezerves zemes gabala piekritību pašvaldībai


2. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo sociālā dienesta vadītāja D.Grenovska)

2.1.     Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr.6/2019 “Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā”

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams, jurists G.Šķubers, Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte)

3.1.     Par  fotokonkursa "Rucavas novads tuvplānā" nolikuma apstiprināšanu

3.2.     Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Ēkas "Centra Dzirnavas" vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” realizēšanai

3.3.     Kultūras pasākumu vadītājas iesnieguma izskatīšana

3.4.     Par izsoles rīkošanu Rucavas novada domes meža īpašumā esošai cirsmai „Sila fonds” (kadastra Nr.64840200037) Rucavas pagasts, Rucavas novads

3.5.     Par īpašumu “Robežsargi”, “Kapteiņi”, “Matroži” nodošanu atsavināšanai

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā (Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže)

5. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā (Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže)

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums