Domes sēde 28.03.2019. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 28.03.2019. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

1.1.     Par īpašuma “Ječi 7/76” izpirkšanu

1.2.     Par nekustamā īpašuma „Noras” sadalīšanu

1.3.     Par nekustamā īpašuma “Sarmas” sadalīšanu

1.4.     Par 2018.gada 24.maija domes lēmuma grozīšanu

1.5.     Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā

1.6.     Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā

1.7.     Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā

1.8.     Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā

1.9.     Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

2.1.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā

2.2.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā

2.3.     Par dzīvokļa Dunikas pagastā izīrēšanu

2.4.     Par dzīvokļa piešķiršanu Dunikas pagastā

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme)

3.1.     Par Rucavas novada izglītības iestādēm (informatīvs)

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams, jurists G.Šķubers, Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte)

4.1.    Par Sikšņu pamatskolas direktores darba likmes palielināšanu

4.2.    Tūrisma organizatores Daces Miemes iesnieguma izskatīšana par likmes maiņu

4.3.    Rucavas pamatskolas direktores L. Trumpikas iesnieguma izskatīšana par algas likmes paaugstināšanu

4.4.    Rucavas kultūras nama direktores iesnieguma izskatīšana par stundu likmes paaugstināšanu

4.5.    Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā

4.6.    Par trūkstošo finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas treneru algām

4.7.    Par saistošo noteikumu „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā” pieņemšanu

4.8.    SIA “Spīlas” 2018. gada pārskata apstiprināšana

4.9.    Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu Rucavas novadā

4.10. Par Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Sventājas upes ielejas un “Leju svētavota” labiekārtošana” realizēšanu

4.11. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance”  2019. gada darba plāna apstiprināšana

4.12. Par Sikšņu pamatskolas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu


Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums

Priekšsēdētāja vietnieka A.Roļa ziņojums