Domes sēde 28.02.2019. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 28.02.2019. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)

1.1.     Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

1.2.     Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķēdži"

1.3.     Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Priede 96/155”, “Priede 96/158

1.4.     Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Peses, zemes gabals Nr.7/10"

1.5.     Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.6.     Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.7.     Par nekustamā īpašuma „Grantskalniņi” sadalīšanu

1.8.     Par nekustamā īpašuma „Jāņkalni” sadalīšanu

1.9.     Par nekustamā īpašuma „Jaunpelči” sadalīšanu

1.10.    Par nekustamā īpašuma „Lipši” sadalīšanu

1.11.    Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu īpašumam “Boži”

1.12.    Par zemes lietošanas mērķa maiņu

1.13.    Par rezerves zemes gabalu piekritību pašvaldībai

1.14.    Par nekustamā īpašuma „Milleri” sadalīšanu

1.15.    Par nekustamā īpašuma „Grantskalni” sadalīšanu

1.16.    Par nekustamā īpašuma „Vizuļi” sadalīšanu

1.17.    Par nekustamā īpašuma „Grundulīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.18.    Par nekustamā īpašuma “Jaunie Rudovici” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.19.    Par nekustamā īpašuma „Ķāķišķes kalte” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.20.    Par nekustamā īpašuma „Vecgrunduļi” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.21.    Par nekustamā īpašuma „Aigariņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.22.    Par nekustamā īpašuma „Dziesmiņas” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.23.    Par nekustamā īpašuma „Jaunie Balčēni” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.24.    Par nekustamā īpašuma „Jaunie Pumpuri” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.25.    Par nekustamā īpašuma „Jaunās Straumes” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.26.    Par nekustamā īpašuma „Drosmiņas” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.27.    Par nekustamā īpašuma „Šapa mucas” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.28.    Par nekustamā īpašuma „Peši” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.29.    Par nekustamā īpašuma „Jaunsudmaļi” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.30.    Par nekustamā īpašuma “Egles” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.31.    Par saistošo noteikumu Nr. 4/2019 ,,Par Rucavas novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” apstiprināšanu

1.32.    Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai

1.33.    Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai

1.34.    Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai

1.35.    Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā

1.36.    Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže)

2.1.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.2.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.3.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.4.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.5.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.6.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā

2.7.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas  pagastā

2.8.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā

2.9.     Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindā


3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme)

3.1. Par pasākumu plānu 2019.gadam (informatīvs)


4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams, jurists G.Šķubers)

4.1.    Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās

4.2.    Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei

4.3.    Rucavas novada pašvaldības 2019. gada februāra saistošie noteikumi Nr… “Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” pakalpojumu cenrādis”

4.4.    Par pusdienu, brokastu un  launaga  maksas paaugstināšanu Rucavas novada izglītības iestādēs

4.5.    Par 14.02.2019. mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu nekustamam īpašumam “Egles” Rucavas pagastā, Rucavas novadā

4.6.    Par 14.02.2019. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Jaunie Pumpuri” Dunikas pagastā, Rucavas novadā

4.7.    Par 14.02.2019. mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu  nekustamam īpašumam “Lazdas” Rucavas pagastā, Rucavas novadā

4.8.    Par 14.02.2019. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Vizuļi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

4.9.    Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā

4.10. Par Rucavas pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapsaimniekoto dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai

4.11. Par Rucavas novada 2019. gada projektu konkursa “Labais darbs Rucavas novadam” nolikuma apstiprināšanu

4.12. Par 2018. gada 22. februāra lēmuma (protokols Nr.4; 3.1.) grozīšanu


5. Par Rucavas novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums