Domes sēde 24.01.2019. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 24.01.2019. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)

1.1.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.2.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.3.Par nekustamā īpašuma „Zīles” sadalīšanu

1.4.Par nekustamā īpašuma „Puķītes” sadalīšanu

1.5.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Vecvagari", “Lāčpuļķi”

1.6.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunsudargi", “Sudargi”

1.7.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Plieņi"

1.8.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bidiņi"

1.9.Par zemes gabala “Viola 96/93” atsavināšanas ierosinājumu

1.10.Par īpašuma “Bēdiņi” nosaukuma un adreses maiņu

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže)

2.1.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.2.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.3.     Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams, jurists G.Šķubers)

3.1.    Par pašvaldības kustamās mantas autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas Nr.T2960LA pārdošanas par brīvu cenu noteikumu apstiprināšanu

3.2.    Par pašvaldības kustamās mantas Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288  pārdošanas par brīvu cenu noteikumu apstiprināšanu

3.3.    Par 2010. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 9/2010 ,,Par Rucavas novada pašvaldības nodevām” grozīšanu

3.4.    Par 2018. gada 23. augusta saistošo noteikumu Nr. 4/2018 ,,Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā” precizēšanu

3.5.    Par valsts mērķdotācijas pedagogu algām sadalījumu 2019. gada janvārim – augustam

3.6.    Lienas Trumpikas iesnieguma izskatīšana par pusdienu un launaga  maksas paaugstināšanu Rucavas novada izglītības iestādēs

3.7.    Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā

3.8.    Par grozījumiem noteikumos “Par transportlīdzekļu izmantošanu Rucavas novada pašvaldībā”

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums