Domes sēde 27.12.2018. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 27.12.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

1.1.     Par zemes gabala daļu iedalīšanu bezatlīdzības kārtībā dzīvoklim Nr.9 “Māja Nr.8”

1.2.     Par nekustamā īpašuma „Saulmirdzas” sadalīšanu

1.3.     Par nekustamā īpašuma „Vecpelči” sadalīšanu

1.4.     Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.5.     Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.6.     Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.7.     Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.8.     Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.9.     Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.10.    Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.11.    Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meža Dūrēji", “Upes Dūrēji”

1.12.    Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Žulliki"

1.13.    Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māja Nr.5"-2

1.14.    Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Aškāji"

1.15.    Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Saulmirdzas"

1.16.    Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2017.gada 30.novembra (protokols Nr.18) lēmumā 1.5.

1.17.    Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” nodošanu pilnveidošanai vai jaunas redakcijas izstrādāšanai

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, deputāte G.Zeme)

2.1.     Par dzīvokļa izīrēšanu

2.2.     Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā

2.3.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.4.     Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim “Mētras” - 8 Dunikas pagastā novadā

2.5.     Par dzīvokļa piešķiršanu

2.6.     Par Rucavas novada pašvaldības policijas nolikuma grozīšanu

2.7.     Par nedzīvojamo telpu nomu ar SIA “Retējs”

2.8.     Par nedzīvojamo telpu nomu ar ģimenes ārsti Viju Stepanovu

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams)

3.1.     Viļņa Miķela Kūpela iesnieguma izskatīšana

3.2.     Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā

3.3.     Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā

3.4.     Par zemes vienības “Vizuļi" izsoles rīkošanu

3.5.     Par zemes vienības “Lazdas" izsoles rīkošanu

3.6.     Par zemes vienības “Egles" izsoles rīkošanu

3.7.     Par zemes vienības “Jaunie Pumpuri" izsoles rīkošanu

4. Noteikumu „Par transportlīdzekļu izmantošanu Rucavas novada pašvaldībā” grozīšanu (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams)

5. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Uģim Cepurītim (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

6. Par Rucavas novada bāriņtiesas locekļa apstiprināšanu (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams)

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums