Domes sēde 22.11.2018. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 22.11.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

1.1.      Par nekustamā īpašuma „Dižnūjas” sadalīšanu

1.2.      Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.3.      Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.4.      Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.5.      Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.6.      Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.7.      Par nekustamā īpašuma sakārtošanu

1.8.      Par īpašumu “Vēdzelītes”

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, jurists G.Šķubers)

2.1.      Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.2.      Par īres līguma izbeigšanu un dzīvojamās platības izīrēšanu

2.3.      Par izslēgšanu no dzīvokļu rindas un dzīvojamās platības izīrēšanu

2.4.      Par 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr. 6/2018 ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” precizēšanu

3. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo Rucavas novada Sociālā dienesta vadītāja D.Grenovska)

3.1.  Rucavas novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšana

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers)

4.1.       Par pašvaldības kustamās mantas auto greidera DZ-99, valsts reģistrācijas Nr.T2960LA otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

4.2.       Par pašvaldības kustamās mantas Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288 otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

4.3.       Par 08.11.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Milleri” Dunikas pagastā, Rucavas novadā

4.4.       Par 08.11.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Stropi” Dunikas pagastā, Rucavas novadā

4.5.       Tradicionālās kultūras pasākuma vadītājas Sandras Aigares iesnieguma izskatīšana par papildus līdzekļu piešķiršanu

4.6.       Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu lopu dzirdināšanai Dunikas pagastā

4.7.       Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā

4.8.       Par nekustamā īpašuma “Liparti” atsavināšanu

5. Par Rucavas novada domes administratīvās un iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits)


Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums