Domes sēde 25.10.2018. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 25.10.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

1.1.Par detālplānojuma izstrādātāja maiņu detālplānojumam nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras”

1.2.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.3.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.4.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.5.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.6.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.7.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.8.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.9.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.10.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.11.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.12.Par zemes vienību iznomāšanu

1.13.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu mencu nozvejai

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže)

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.2.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.3.Par uzņemšanu dzīvokļu rindā

2.4.Par uzņemšanu dzīvokļu rindā un dzīvokļa izīrēšanu

2.5.Par uzņemšanu un dzīvokļa izīrēšanu

2.6.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.7.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.8.Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme)

3.1. Par apbalvojuma “GODA RUCAVNIEKS” piešķiršanu

3.2. Par apbalvojuma “GODA DUNICNIEKS” piešķiršanu

3.3. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu

3.4. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu

3.5. Par apbalvojuma “GADA DUNICNIEKS” piešķiršanu

3.6. Par apbalvojuma “GADA DUNICNIEKS” piešķiršanu

3.7. Par apbalvojuma “GODA ĢIMENE” piešķiršanu

3.8. Par apbalvojuma “GODA ĢIMENE” piešķiršanu

3.9. Par apbalvojuma “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķiršanu

3.10. Par apbalvojuma “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķiršanu

3.11. Par PATEICĪBAS piešķiršanu

3.12. Par PATEICĪBAS piešķiršanu

3.13. Par PATEICĪBAS piešķiršanu

3.14. Par PATEICĪBAS piešķiršanu

3.15. Par PATEICĪBAS piešķiršanu

3.16. Par PATEICĪBAS piešķiršanu

3.17. Par PATEICĪBAS piešķiršanu

3.18. Par PATEICĪBAS piešķiršanu

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine)

4.1.Par nekustamā īpašuma “Bites/15” atsavināšanu

4.2.Par nekustamā īpašuma “Ječi 8/50” atsavināšanu

4.3.Par 2018. gada 23. augusta saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā” precizēšanu

4.4.Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada saistošo noteikumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” apstiprināšanu

4.5.Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

4.6.Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” nolikuma apstiprināšana

4.7.Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2018. gada septembrim – decembrim

4.8.Par apkures tarifu apstiprināšanu Dunikas pagastā

4.9.Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā

5. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Gundegai Zemei (Ziņo deputāte G.Zeme)

6. Par administratīvās un iepirkumu komisiju locekļa atbrīvošanu (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

7. Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits)

8. Par Rucavas novada pašvaldības kultūras, sporta un izglītības komisijas locekļa apstiprināšanu (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits)

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums