Domes sēde 27.09.2018. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 27.09.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

1.1.     Par nekustamā īpašuma „Kukši” sadalīšanu

1.2.     Par nekustamā īpašuma „Ulpji” sadalīšanu

1.3.     Par nekustamā īpašuma „Teteri” sadalīšanu

1.4.     Par nekustamā īpašuma „Aškāji” sadalīšanu

1.5.     Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.6.     Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.7.     Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.8.     Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.9.     Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.10.    Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.11.    Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.12.    Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.13.    Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.14.    Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.15.    Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.16.    Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.17.    Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.18.    Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.19.    Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.20.    Par adreses likvidāciju

1.21.    Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Milleri”

1.22.    Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Stropi”

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, jurists G.Šķubers)

2.1.     Par 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr. 2/2018 ,,Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā” precizēšanu

2.2.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā

2.3.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā

2.4.     Par dzīvokļa Nr.2 mājā “Māja Nr.6”, Rucavas novada Rucavas pagastā izīrēšanu

2.5.     Par uzņemšanu Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindā

2.6.     Par dzīvojamās telpas “Ozoli”- 11 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme)

3.1.     Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.3/2018 “Par Rucavas novada simboliku” precizēšanu

3.2.     Par Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes ''Zvaniņš'' attīstības plāna saskaņošanu

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits)

4.1.      Par pašvaldības kustamās mantas – vieglo automašīnu norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

4.2.      Par pašvaldības kustamās mantas auto greidera DZ-99, valsts reģistrācijas Nr.T2960LA pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

4.3.      Par pašvaldības kustamās mantas Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

4.4.      Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās

4.5.      Par nedzīvojamās ēkas “Līvas” Dunikas pagastā, Rucavas novadā telpu nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu

4.6.      Par 2010. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 9/2010 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām” precizēšanu

4.7.      Par pedagogu mēneša darba algas likmes paaugstināšanu Rucavas novada izglītības iestādēs

4.8.      Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā

4.9.      Par Nīcas Mūzikas skolas Rucavas mācību punkta pedagogu darba atalgojumu

4.10.   Sociālā dienesta vadītājas iesnieguma izskatīšana par izmaiņām amatu sarakstā

5. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J. Veitam (Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis)

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv