Domes sēde 23.08.2018. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 23.08.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

1.1. Par detālplānojuma “Jaunputni” un “Lāsītes” darba uzdevuma pagarināšanu

1.2. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

1.3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.5. Par adreses piešķiršanu

1.6. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam

1.7. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam

1.8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže)

2.1. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā

2.3. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā

2.4. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Rucavas pagastā

2.5. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme)

3.1. Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada saistošo noteikumu Nr.3 “Par Rucavas novada simboliku” apstiprināšanu

3.2. Par Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikuma apstiprināšanu

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits)

4.1. Par naudas balvas piešķiršanu

4.2. Par Rucavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa Veita līdzdalību Latvijas pašvaldību vadītāju delegācijas vizītē uz Azerbaidžānu

4.3. Par saistošo noteikumu “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā” apstiprināšanu

4.4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu

4.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā

5. Par Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas apstiprināšanu


Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums