Domes sēde 26.07.2018. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 26.07.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

13. Par zemes gabala “Bites 15” atsavināšanu

14. Par zemes vienību iznomāšanu

15. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže)

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā

17. Par dzīvokļa Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu

18. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā

19. Par uzņemšanu dzīvokļu maiņas rindā un īres līguma pagarināšanu

Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis, finanšu analītiķe I.Reine, PII “Zvaniņš” vadītāja  L.Jaunzeme, Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane–Vaitele)

20. Rucavas pamatskolas direktores L.Trumpikas iesnieguma izskatīšana

21. PII “Zvaniņš" vadītājas L.Jaunzemes iesnieguma izskatīšana

22. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā un ziedojumu budžetā

23. Noteikumu “Par Rucavas novada domes budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību” apstiprināšana

24. Par direktora vietnieka audzināšanas jomā amata vietas izveidošanu

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv