Domes sēde 28.06.2018. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 28.06.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

1.1. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi” darba uzdevuma labojumiem

1.2. Par nekustamā īpašuma „Māliņi” sadalīšanu

1.3. Par nekustamā īpašuma „Vindoli” sadalīšanu

1.4. Par nekustamā īpašuma „Segliņi” sadalīšanu

1.5. Par nekustamā īpašuma „Krastiņi” sadalīšanu

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.15.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.17. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Pēkas"

1.18. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Lejas Roļi"

1.19. Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Rucavas novada administratīvajā teritorijā.

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte, jurists G.Šķubers)

2.1. Par Rucavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu

2.2. Par Rucavas novada deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāva grozīšanu

2.3. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārjaunošanu ar SIA “Līcija”

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers)

3.1. Par Rucavas kultūrtelpas ilgtspējas nodrošināšanas plānu pieciem gadiem

3.2.  Kultūras pasākumu vadītājas S.Aigares iesnieguma izskatīšana par papildus līdzekļu iedalīšanu

3.3. Biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšana

3.4. Par nekustamā īpašuma “Tolki” atsavināšanu

3.5. Par autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas nr.T2960LA un atsavināšanu

3.6. Par transportlīdzekļa Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288, atsavināšanu

3.7. Par 31.05.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Narcises” Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

3.8. Par 31.05.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Palsas” Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

3.9. Par 31.05.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Stariņi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

3.10. Par grozījumiem noteikumos “Par transportlīdzekļu izmantošanu Rucavas novada pašvaldībā”

3.11. Par telpu nomas maksas noteikšanu KOPIENA CHEMIN NEUF vasaras nometnes “Kānas jauniešu vasaras nometne”

3.12. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā

3.13. Pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšana

3.14. Rucavas novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšana

4. Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits)

5. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J.Veitam (Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis)

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv