Domes sēde 24.05.2018. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 24.05.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

1.1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

1.2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu īpašumā “Ķieņi”, atradnē “Priežkalni-2013.gada izpētes iecirknis” Dunikas pagastā

1.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dzēses”, “Jaunie Grunduļi”, “Miezīši”

1.9. Par adrešu precizēšanu

1.10. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2018.gada 26.aprīļa lēmumā (protokols Nr.8, 1.16.)

1.11. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže)

2.1. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi” - 10 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme)

3.1. Par saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā” apstiprināšanu

3.2. Par konkursu “Par Rucavas novada karoga skices izstrādi”

3.3. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā

4. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana

5. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus I.Reinei

6. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus I.Klanei

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums