Domes sēde 26.04.2018. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 26.04.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

1.1. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā

1.2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā

1.3. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā

1.4. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā

1.5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu zvejai uz zivju āķiem Baltijas jūras piekrastē

1.6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu zvejai uz zivju āķiem Baltijas jūras piekrastē

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.14. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

1.15. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

1.16. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

1.17. Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Narcises”

1.18. Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Stariņi”

1.19. Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Palsas”

1.20. Par zemes lietošanas mērķi nekustamā īpašumā

1.21. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Berta A”.

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže)

2.1. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.8”- 5 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.2. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 16 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā

2.3. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 8  īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā

2.4. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi”-9 īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā

2.5. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindas

2.6. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā

2.7. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 17 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā

3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme)

3.1. Par reģiona galvenās bibliotēkas izvirzīšanu akreditācijai

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G. Šķubers, izpilddirektors E.Bertrams)

4.1. Rucavas novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšana

4.2. Par nedzīvojamās  ēkas “Līvas” Dunikas pagastā, Rucavas novadā telpu nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu

4.3. Biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšana

4.4. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā “Mana zeme skaistā“ realizācijai

4.5. Par papildus finansējuma piešķiršanu Rucavas kultūras namam

4.6. Par finansējuma piešķiršanu grāmatas izdošanai

4.7. Par Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu

4.8. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā

4.9. Par atļaujas došanu “Piejūras pārgājienam 2018” 12. un 13. maijā

5. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija  saistošajos noteikumos Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu (Ziņo jurists G. Šķubers)

6. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Guntai Klievēnai

7. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Jānim Veitam

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv