Domes sēde 22.03.2018. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 22.03.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

1.1. Par domes lēmuma atcelšanu

1.2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

1.3. Par zemes gabala daļu iedalīšanu bezatlīdzības kārtībā dzīvoklim

1.4. Par nomātās zemes platības samazināšanu

1.5. Par nekustamā īpašuma „Tebras” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.6. Par nekustamā īpašuma „Čākuri” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.7. Par nekustamā īpašuma „Mežlejas” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.15. Par īpašuma “Upati” apmežošanu

1.16. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2018.gada 22.februāra lēmumā (protokols Nr.4; 1.5.)

1.17. Par 2018. gada 25.janvāra lēmuma (protokols Nr.1; 1.10.) grozīšanu

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže)

2.1. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi”- 10 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.2. Par dzīvokļa maiņu

2.3. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā

2.4. Par uzņemšanu Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindā

2.5. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.5”- 8 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.6. Par Rucavas novada domes pārstāvja apstiprināšanu biedrībā “Liepājas rajona partnerība”

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams)

3.1. SIA “Spīlas” 2017. gada pārskata apstiprināšana

3.2. Konkursa “Par Rucavas novada karoga skices izstrādi” nolikuma apstiprināšana

3.3. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā

4. Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu

5. Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums