Domes sēde 22.02.2018. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 22.02.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

1.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam

1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam

1.3 .Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.5. Par jaunas adreses piešķiršanu

1.6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

1.7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

1.8. Par nekustamā īpašuma „Centra kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.9. Par nekustamā īpašuma „Vidussila kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.10. Par nekustamā īpašuma „Dreižu kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.11. Par nekustamā īpašuma „Pliķu kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.12. Par nekustamā īpašuma „Sviļu jaunkapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.13. Par nekustamā īpašuma „Ozolmežu kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.14. Par nekustamā īpašuma „Atvaru kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.15. Par nekustamā īpašuma „Šķirceļu kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.16. Par nekustamā īpašuma „Kalvaitu kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.17. Par nekustamā īpašuma „Palapju kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.18. Par nekustamā īpašuma “Vaivariņi” sadalīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.19. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2017.gada 30.novembra lēmumā (protokols Nr.20, 1.10.)

1.20. Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu

1.21. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem

1.22. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā


2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, mājokļu speciāliste I.Feodosova)

2.1. Par dzīvojamās telpas “Miesnieki”- 5 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.2. Par dzīvojamās telpas “Ozoli”- 11 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.3. Par dzīvojamās telpas “Vecupes”- 6 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā

2.4. Par Rucavas novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams)

3.1. Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu  projekta ”Kurzeme visiem” ietvaros

3.2. Par nekustamā īpašuma “Eķeļi” atsavināšanu

3.3. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās

3.4. Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei

3.5. Par pabalsta piešķiršanu stihisku nelaimju gadījumā

3.6. Par „Kārtības, kādā Rucavas novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās tiek novērtēti un norakstīti pamatlīdzekļi un inventārs” apstiprināšanu

3.7. Par Rucavas novada 2018. gada projektu konkursa “Labais darbs Rucavas novadam” nolikuma apstiprināšanu

4. Par civilās aizsardzības komisijas izveidošanu (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits)


Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv