Domes sēde 25.01.2018. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 25.01.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, jurists G.Šķubers)

1.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Plieņi"

1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Priede 96/155”, “Priede 96/158

1.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māja Nr.5"-2

1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Ječi 2/14/2”, „Ječi 2/14/3”

1.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lāču Puļķi”, „Vecvagari”

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.8. Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA „Latvijas Mobilais Telefons”

1.9. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

1.10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

1.11. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņam

1.12. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā


2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, jurists G.Šķubers)

2.1. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.8”- 14 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Mētras”- 16  Dunikas pagastā pagarināšanu

2.3. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 8  īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā

2.4. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.6”- 2 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.5. Par dzīvokļa Nr.3 mājā “Ozoli”, Rucavas pagastā izīrēšanu

2.6. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas

2.7. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 17 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā

2.8. Par Rucavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu

2.9. Par Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvu

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme, kultūras pasākumu vadītāja S.Aigare, tūrisma organizatore N.Grauduže)

3.1. Par Rucavas kultūrtelpas ilgtspējas nodrošināšanas plāns pieciem gadiem (informatīvs)

3.2. Par Izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikuma apstiprināšanu

3.3. Par nolikuma „Par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu

3.4. Par fotokonkursa "Simtgades pēdas Rucavas novadā" nolikuma apstiprināšanu

3.5. Par pasākumu plānu 2018.gadam (informatīvs)

4. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja G.Zeme)

4.1. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par pabalstiem Rucavas novadā” precizēšanu


5. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams, jurists G.Šķubers)

5.1. Par 2018. gada dotācijas apmēru SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”

5.2. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā

5.3. Par parādu norakstīšanu Rucavas novadā mirušai personām

5.4. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības

5.5. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības

5.6. Liepājas rajona sporta skolas iesnieguma izskatīšana

5.7. SIA “Priekules slimnīcas” iesnieguma izskatīšana.

5.8. Asenizācijas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšana

5.9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas” pārdošanu izsolē


Izpilddirektora E. Bertrama ziņojums

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums