Domes sēde 28.12.2017. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 28.12.2017. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

1.1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.8. Par zemes platības precizēšanu nomas līgumā

1.9. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Bieles"

1.10. Par nosaukuma piešķiršanu īpašumam

1.11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Žulliki"

1.12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meža Dūrēji", “Upes Dūrēji”

1.13. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2017.gada 30.novembra lēmumā (protokols Nr.18; 1.7.)

1.14. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņam

1.15. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā

1.16. Par nekustamā īpašuma “Stiebriņi” atsavināšanu


2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže,  Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte, izpilddirektors E.Bertrams)

2.1. Par dzīvojamās telpas “Mazkatuži”- 4 Rucavas pagastā īres līguma pagarināšanu

2.2. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindā

2.3. Par “Rucavas novada domes Attīstības programmas 2012.- 2018. gadam” grozījumiem

2.4. Par Rucavas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju apstiprināšanu

3. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja G.Zeme)

3.1. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par pabalstiem Rucavas novadā” apstiprināšanu


4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams)

4.1. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2018. gada janvārim - augustam

4.2. Par zemes gabalu “Stiebriņi” atsavināšanu

4.3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Rucavas novadā

4.4. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā

4.5. Par Rucavas novada domes pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” direktores atkārtotu apstiprināšanu amatā

4.6. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā

4.7. Par pārbūvējamo grants ceļu un to posmu apstiprināšanu atklātam projektu iesniegumu konkursam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

5. Par Kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvu (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits)


Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums