Domes sēde 30.11.2017. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 30.11.2017. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)

1.1. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vecrudzīši” apstiprināšanu

1.2. Par īpašuma “Priedieni” nosaukuma un adreses maiņu

1.3. Par nekustamā īpašuma „Peses, zemes gabals Nr.3/1” sadalīšanu

1.4. Par nekustamā īpašuma „Rūķīši” sadalīšanu

1.5. Par nekustamā īpašuma „Šlampji” sadalīšanu

1.6. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Zemdegas"

1.7. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Jaunkļaviņas"

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu


2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste I.Feodosova, Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte)

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Rucavas pagastā

2.2. Par dzīvojamās telpas “Ozoli”- 11 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.3. Par dzīvojamās telpas “Mazkatuži”- 2 īres līguma izbeigšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.4. Par noteikumu “Rucavas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” apstiprināšanu

2.5. Par Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvu

2.6. Par Rucavas novada domes Attīstības nodaļas un Būvvaldes struktūru aktualizēšanu


3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme)

3.1. Par Kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvu


4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers, izpilddirektors E.Bertrams)

4.1. Par grāmatvedības programmas „GVEDIS” un dokumentu vadības sistēmas  (lietvedības) programmas „LIETVARIS” iegādi

4.2. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu

4.3. Par finansējuma piešķiršanu filmas veidošanai „Papes ciems”

4.4. Par finansējuma piešķiršanu Rucavas vidējās paaudzes deju kolektīvam sieviešu tērpu izgatavošanai

4.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā

4.6. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā

4.7. Par Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma grozīšanu

4.8. Par Ziemassvētku paciņām

4.9. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2017 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā””

4.10. Par nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas” novērtējumu

4.11. Par 2017. gada 26. janvāra Rucavas novada domes lēmumu (prot. Nr.2, 3.5.p) atcelšanu

4.12. Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un grants ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv