Domes sēde 26.10.2017. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 26.10.2017. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)

1.1. Par nekustamā īpašuma „Pūrtiki” sadalīšanu

1.2. Par nekustamā īpašuma „Jaunagatnieki” sadalīšanu

1.3. Par nekustamā īpašuma „Ezermaļi” sadalīšanu

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste I.Feodosova)

2.1. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas

2.2. Par dzīvojamās telpas “Miesnieki”- 3 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.3. Par dzīvojamās telpas “Purenes”- 19 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.4. Par dzīvojamās telpas “Miesnieki”- 2 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.5. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.8”- 5 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.6. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.6”- 2 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā

2.7. Par dzīvokļa Nr.17 mājā “Mētras”, Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu

2.8. Par dzīvokļa Nr.14 mājā “Māja Nr.8”, Rucavas novada Rucavas pagastā izīrēšanu

2.9. Par tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvu

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers, izpilddirektors E.Bertrams)

3.1. Par jauna līguma slēgšanu ar SIA “Liepājas RAS”

3.2. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amata sarakstā

3.3. Asenizācijas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšana

3.4. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2017. gada septembrim – decembrim

3.5. Par audita nepieciešamību Rucavas novada pašvaldībā

3.6. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā

3.7. Par Rucavas novada pašvaldības noteikumu “Rucavas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi” apstiprināšanu

3.8. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 19. oktobra  atzinumu “Par saistošajiem noteikumiem”

4. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme)

4.1. Par sporta zāles nodošanu bezatlīdzības lietošanā Liepājas rajona sporta skolai

4.2. Par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums