Domes sēde 28.09.2017. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 28.09.2017. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

1.1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.14. Par nekustamā īpašuma „Attes” sadalīšanu

1.15. Par nekustamā īpašuma “Rubeņi” sadalīšanu

1.16. Par zemes gabala “Tolki” atsavināšanas ierosinājumu

1.17. Par nekustamā īpašuma „Zvirbuļi” sadalīšanu

1.18. Par nekustamā īpašuma „Zemdegas” sadalīšanu

1.19. Par nekustamā īpašuma „Bieles” sadalīšanu

1.20. Par īpašuma “Doniņi” sadali

1.21. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienību daļām

1.22. Par Rucavas novada lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāva papildināšanu

1.23. Par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

1.24. Par saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”” apstiprināšanu


2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste I.Feodosova)

2.1. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā

2.2. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā

2.3. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi”- 5 īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā

2.4. Par dzīvojamās telpas “Birzes”- 1 īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā

2.5. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Mētras”- 16  Dunikas pagastā pagarināšanu

2.6. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Mētras”- 8  Dunikas pagastā pagarināšanu

2.7. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Rucavas pagastā

2.8. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā

2.9. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas

2.10. Par dzīvojamās telpas “Dunikas skola”- 6 īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā

2.11. Par tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvu

2.12. Par dzīvojamās telpas “Akmentiņi”- 1 īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā

2.13. Par dzīvojamās telpas “Dunikas skola”- 2 īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā


3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme)

3.1. Par Sikšņu pamatskolas nolikuma grozījumu apstiprināšanu

3.2. Par kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvu


4. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja G.Zeme)

4.1. Par sociālo un medicīnas lietu komisijas sastāvu


5. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers, izpilddirektors E.Bertrams)

5.1. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās

5.2. Par pastkaršu ar Rucavas novada attēliem un kreklu ornamentu tirdzniecības cenu Rucavas novada tūrisma informācijas centrā

5.3. Par brošūras druku

5.4. Par papildus līdzekļu piešķiršanu centrālajai administrācijai

5.5. Par pirmsskolas pedagogu darba algas likmes paaugstināšanu

5.6. Par rotaļu grupas izveidi

5.7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā

5.8. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā

5.9. Par noteikumu „Kārtība, kādā Rucavas novada pašvaldība organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” izdošanu un pilnvarojuma piešķiršanu

5.10. Par pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 mutiskās izsoles pārdošana par brīvu cenu ar augšupejošu soli atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu


Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums