Domes sēde 24.08.2017. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 24.08.2017. plkst. 15.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Rucavas novada domes izpilddirektora iecelšanu amatā

1.1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes izpilddirektora vēlēšanām

1.2. Rucavas novada domes izpilddirektora vēlēšanas

2. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers, Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams, G.Zeme)

2.1. Par pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 pārdošanas par brīvu cenu noteikumu apstiprināšanu

2.2. Par vienreizēju sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu par katru bērnu daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņiem

2.3. Par brīvpusdienu piešķiršanu bērniem līdz četru gadu vecumam, kuri apmeklē Rucavas novada pirmskolas iestādes

2.4. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā

2.5. Par Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursu “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”

2.6. Par bukleta “Dunikas pagasta vēsture” tirdzniecības cenu Rucavas novada tūrisma informācijas centrā

3. Par divu transportlīdzekļu iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai

4. Rucavas novada vēlēšanu komisijas izveide

5. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)


Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums