Domes sēde 27.07.2017. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 27.07.2017. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)

1.1. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vecrudzīši” nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

1.2. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Jaunagatnieki” un “Vecagatnieki” projekta apstiprināšanu

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.4. Par 22.06.2017.domes lēmuma (prot.Nr.10;1.4.p.) atcelšanu

1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.9. Par zemes platības precizēšanu īpašumam “Silmaļi”

1.10. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu īpašumā  “Valsts mežs Dunika”, Dunikas pagastā

1.11. Par īpašuma nosaukuma “Saulmeži” piešķiršanu

1.12. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

1.13. Par nekustamā īpašuma „Jaunkļaviņas” sadalīšanu

1.14. Par nekustamā īpašuma „Ķoņu kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.16. Par 25.05.2017. domes lēmuma (prot.Nr.8; 1.10.p.) atcelšanu

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste I.Feodosova, būvinspektors U.Cepurītis)

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Māja Nr.6”- 2 Rucavas pagastā pagarināšanu

2.2. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi”-9 īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā

2.3. Par dzīvokļa Nr.2 mājā “Miesnieki”, Rucavas pagastā izīrēšanu

2.4. Par dzīvokļa Nr.19 mājā “Purenes”, Rucavas pagastā izīrēšanu

2.5. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā

2.6. Par patvaļīgu būvniecību

2.7. Par pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers)

3.1. Par pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

3.2. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no Māra Stankeviča

3.3. Ādolfa Tapiņa (Gaujieša) iesnieguma par finansiālu atbalstu grāmatas “Arī dadži zied un smaržo” izdošanā izskatīšana

3.4. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā, speciālajā un ziedojumu budžetā

4. Par Rucavas novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu

5. Par vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņu

6. Par Rucavas novada svētkiem (informatīvs) (ziņo kultūras nama direktore S. Skudiķe)

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums