Domes sēde 22.06.2017. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 22.06.2017. plkst. 10.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)

1.1. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Sieciņi”

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.12. Par nekustamā īpašuma „Pārslas” sadalīšanu

1.13. Par nekustamā īpašuma „Kalnarāji” sadalīšanu

1.14. Par zemes vienības sadali

1.15. Par nekustamā īpašuma „Akmentiņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.16. Par servitūta ceļa anulēšanu īpašumā “Meži”

1.17. Par detālplānojumu “Vecrudzīši”, “Dālijas parks”, “Jaunputni” un “Lāsītes” detālplānojuma izstrādes vadītāja maiņu

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste I.Feodosova)

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Māja Nr.5”-6, Rucavas pagastā pagarināšanu

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors G.Ratnieks, jurists G.Šķubers, Rucavas pamatskolas direktore L.Trumpika, pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” direktore G.Zeme, komunālās daļas vadītājs E.Riežnieks)

3.1. Pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšana

3.2. Rucavas novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšana

3.3. Par 05.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Jaunie Rudovici” Rucavas pagastā, Rucavas novadā

3.4. Par 06.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Purvi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

3.5. Par 05.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Rodiņi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

3.6. Par 06.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Sangrijas” Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

3.7. Par 05.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Vizuļi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

3.8. Par 05.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Zaķīši” Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

3.9. Folkloras kopas “Kokle” vasaras nometnes “Pūrs” izmaksas vienam dalībniekam apstiprināšana

3.10. Par naudas līdzekļu atmaksu

3.11. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

3.12. Par papildus līdzekļu iedalīšanu Rucavas novada svētku organizēšanai

3.13. Biedrības “Nigestes amatniecības nams” iesnieguma izskatīšana par finansējuma piešķiršanu projekta “Simtgades bērni” realizēšanai

3.14. Par traktortehnikas piegādi Rucavas novada pašvaldības vajadzībām

3.15. Par traktora vadītāja amata vietas izveidi

3.16. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā

3.17. Par zemes gabala “Noriņas” atsavināšanu

3.18. Par kredīta ņemšanu no Valsts kases transportlīdzekļu iegādei pašvaldības funkciju nodrošināšanai


4. Par Rucavas novada domes izpilddirektora G.Ratnieka atbrīvošanu


Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv