Domes sēde 25.05.2017. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 25.05.2017. plkst. 14.00 „Purenītēs”, Sikšņos, Dunikas pag., Rucavas nov. Dunikas Tautas nama zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova, teritorijas plānotāja S.Urtāne)

1.1. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.3. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem

1.4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.14. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Klimbji"

1.15. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Jaunzemji"

1.16. Par nekustamā īpašuma „Veclaipnieki” sadalīšanu

1.17. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

1.18. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Jaunagatnieki” un “Vecagatnieki” nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

1.19. Par apbūves tiesību piešķiršanu (CSDD)

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste I.Feodosova, Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams, jurists G.Šķubers)

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Miesnieki”-5, Rucavas pagastā pagarināšanu

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu

2.4. Par nomas līguma pagarināšanu ar biedrību “Jumītis”

2.5. Par Rucavas novada domes pārstāvja apstiprināšanu biedrībā „Liepājas rajona partnerība”

2.6. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 21.aprīļa atzinumu Nr.1-18/3250

2.7. Par nekustamā īpašuma “Papes novērošanas postenis” pārņemšanu pašvaldības īpašumā

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors G.Ratnieks, Rucavas pamatskolas direktore L. Trumpika, Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams, izpilddirektors G.Ratnieks, tūrisma organizatore N.Grauduže)

3.1. Biedrības “Cimdu ceļš” valdes locekles E.Apsītes vēstules izskatīšana par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai

3.2. Ā. Gaujieša iesnieguma par finansiālu atbalstu grāmatas “Kurzemes krasts” izdošanā izskatīšana

3.3. Biedrības “Latvijas politiski represēto apvienības” iesnieguma izskatīšana par finansējuma piešķiršanu

3.4. Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komitejas vēstules “Par izdienas pensijām pašvaldību policiju amatpersonām izskatīšana

3.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā

3.6. Nolikums “Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā Rucavas pamatskolas bērniem individuālajos un komandu sporta veidos”

3.7. Par projektu “Discovery of Courland and West Lithuanian natural, historical and cultural heritage” (Arboretum)

3.8. Par kredīta ņemšanu no Valsts kases transportlīdzekļu iegādei pašvaldības funkciju nodrošināšanai

3.9. Par suvenīru tirdzniecības cenu Rucavas novada tūrisma informācijas centrā


Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv