Domes sēde 27.04.2017. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 27.04.2017. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)

1.1.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.2.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.3.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.4.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.5.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.6.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.7.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.8.Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu īpašumā  “Malakavas”, Dunikas pagastā

1.9.Par nekustamā īpašuma “Jaunzemji, Liniņi” sadalīšanu

1.10. Par nekustamā īpašuma “Rožlauki” sadali

1.11.Par pārstāvja deleģēšanu komisijā

1.12.Par labojumiem atzinumā par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Rožlauki” un “Ignāti” publiskās apspriešanas rezultātiem

1.13.Par detālplānojuma “Jaunagatnieki” un “Vecagatnieki” darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

1.14.Par platības un grafiskā pielikuma precizēšanu īpašumam “Pirts parks”

1.15.Par zemes gabala domājamo daļu iedalīšanu bezatlīdzības kārtībā dzīvoklim Nr.13 mājā “Kalves”

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste I.Feodosova, tūrisma organizatore N.Grauduže, Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams)

2.1. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi”

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu “Mētras”-8  Dunikas pagastā

2.4. Par dzīvokļa piešķiršanu

2.5. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā

2.6. Par Rucavas novada Tūrisma informācijas centra nolikuma grozījumiem

2.7. Par projektu „Proti un dari” (informatīvs)

2.8. Par projektu „Kurzeme visiem” (informatīvs)

2.9. Par projektu “Rucavas pamatskolas ēkas siltināšanu” (informatīvs)

2.10. Par projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” (informatīvs)

2.11. Par projektu “Dabas un zināšanu tūre Rietumu Lietuvas un Kurzemes reģiona piekrastē” (Arboretum) (informatīvs)

2.12. Par projektu “Putnu vērošanas torņa izbūve pie Papes ezera” (informatīvs)

2.13. Par grants ceļiem (informatīvs)

2.14. Par zemes gabala (meža) pārņemšanu pie Rucavas pamatskolas (informatīvs)

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors G.Ratnieks)

3.1. Par pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu  un atsavināšanas procesa turpināšanu

3.2. Par pilnvarojumu Rucavas novada pašvaldības policijai

3.3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Rucavas etnogrāfiskajam ansamblim tautas tērpu elementu atjaunošanai”.

3.4. Par dzīvokļiem mājā „Austrumi”

3.5. Par nekustamā īpašuma “Melnupes” novērtējuma veikšanu

3.6. Par nekustamo īpašumu „Ziediņi” Dunikas pagastā

3.7. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā

3.8. Par zemes vienības “Zaķīši" izsoles rīkošanu

3.9. Par zemes vienības “Jaunie Rudovici" izsoles rīkošanu

3.10. Par zemes vienības “Rodiņi" izsoles rīkošanu

3.11. Par zemes vienības “Sangrijas" izsoles rīkošanu

3.12. Par zemes vienības “Purvi" izsoles rīkošanu

3.13. Par zemes vienības “Vizuļi" izsoles rīkošanu

3.14. Nolikuma “Par kārtību, kādā notiek skolēnu un skolotāju prēmēšana Rucavas novada skolās” apstiprināšana.

3.15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dokumentālā filma par pasaules latviešu ģimeņu 3x3 kustību”.

3.16. Par projekta “Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana” iesniegšanu Lauku attīstības apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) konkursam

3.17. Par projekta “Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” iesniegšanu Lauku attīstības apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) konkursam

3.18. Par projekta “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai - Papes bākas stāvlaukuma Papes paplašināšana” iesniegšanu Lauku attīstības apakšspasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) konkursam

3.19. Par projekta “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” iesniegšanu Lauku attīstības apakšspasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) konkursam

3.20. Par skaidrās naudas uzskaiti Rucavas novada tūrisma informācijas centrā

3.21. Par Ķāķišķes ģimenes centra izveidi.

3.22. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā.

4. Par izmaiņām Rucavas novada vēlēšanu komisijas sastāvā

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv