Domes sēde 23.03.2017. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 23.03.2017. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)

1.1.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.2.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.3.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.4.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.5.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.6.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.7.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.8.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.9.Par nekustamā īpašuma „Jaunie Zeltkalni” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.10.Par īpašuma “Strauti” nosaukuma un adreses maiņu

1.11.Par nekustamā īpašuma „Jaunzemji” sadalīšanu

1.12.Par nekustamā īpašuma „Barbani” sadalīšanu

1.13.Par nekustamā īpašuma „Jaunplikgalvji” sadalīšanu

1.14.Par detālplānojuma “Ezermaļi” projekta apstiprināšanu

1.15.Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Rožlauki” un “Ignāti” apstiprināšanu

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, jurists G.Šķubers, izpilddirektors G.Ratnieks, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste I.Feodosova)

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu “Liedagi”-20  Rucavas pagastā

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Ozoli”-15  Rucavas pagastā  pagarināšanu

2.3. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas

2.4. Par dzīvojamās platības ierādīšanu

2.5. Par dzīvokļa Nr.2 mājā “Māja Nr.6”, Rucavas pagastā izīrēšanu

2.6. Par saistošo noteikumu Nr. 8/2016 ,,Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2011. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rucavas novadā”” precizēšanu

2.7. Par Rucavas novada Tūrisma informācijas centra tūrisma saukļa apstiprināšanu (informatīvs)

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors G.Ratnieks)

3.1. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā

3.2. Par nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas” novērtējumu

3.3. Par 02.03.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Pogaļas” Rucavas pagastā, Rucavas novadā

3.4. Par kredīta ņemšanu no Valsts kases transportlīdzekļu iegādei pašvaldības funkciju nodrošināšanai

3.5. Par dalību projektos

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv