Domes sēde 23.02.2017. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 23.02.2017. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)

1.1.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.2.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.3.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.4.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.5.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.6.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.7.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.8.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.9.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.10.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.11.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.12.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem

1.13.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem

1.14.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.15.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.16.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.17.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.18.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.19.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.20.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.21.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.22.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.23.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.24.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.25.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.26.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.27.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.28.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.29.Par nekustamā īpašuma „Gravas” sadalīšanu

1.30.Par nekustamā īpašuma „Večaiņi” sadalīšanu

1.31.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.32.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.33.Par grozījumiem 2016.gada 30.novembra (protokols Nr.20) lēmumā 1.12

1.34.Par zemes gabala “Noriņas” atsavināšanu

1.35.Par zemes gabala “Brizgas” atsavināšanu

1.36.Par nekustamā īpašuma „Kliņķu līkums” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.37.Par nekustamā īpašuma „Piesīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.38.Par nekustamā īpašuma „Palsas” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.39.Par nekustamā īpašuma „Turaidas” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.40.Par nekustamā īpašuma „Vidussila izgāztuve” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.41.Par nekustamā īpašuma „Centību karjers” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.42.Par nekustamā īpašuma „Mangaļu avots” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.43.Par nekustamā īpašuma „Kliņķi” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.44.Par nekustamā īpašuma „Mazkatuži” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.45.Par nekustamā īpašuma „Māja Nr.3” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.46.Par nekustamā īpašuma „Virgu stallīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.47.Par nekustamā īpašuma „Pārsūknētava” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.48.Par nekustamā īpašuma „Ķāķišķes garāžas” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.49.Par nekustamā īpašuma „Pirts parks” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.50.Par nekustamā īpašuma „Zālītes” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.51.Par nekustamā īpašuma „Vīzuļu priedieni” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.52.Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Aškapji”

1.53.Par zemes vienību iznomāšanu

1.54. Par kandidāta izvirzīšanu Latvijas zemnieku federācijas valdei

1.55.Par detālplānojuma „Dālijas parks” darba uzdevuma grozīšanu


2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana


3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L. Trumpika)

3.1. Par Rucavas kultūras mantojuma iekļaušanu Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā


4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, tūrisma organizatore N.Grauduže)

4.1. Par zemes gabala “Viola 96/39” atsavināšanu

4.2. Par dzīvokļa “Purenes”-19 iegādi

4.3. Par  fotokonkursa “Rucavas novads – izcils gabaliņš no Latvijas” nolikuma apstiprināšanu

4.4. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās

4.5. Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei


Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv