Domes sēde 26.01.2017. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 26.01.2017. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)

1.1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.20. Par nekustamā īpašuma „Mežmalas” sadalīšanu

1.21. Par nekustamā īpašuma „Barbani” sadalīšanu

1.22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Priede 96/155”

1.23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķēdži”

1.24. Par nekustamā īpašuma „Klimbji” sadalīšanu

1.25. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu īpašumā “Dižklievēni”, Dunikas pagastā

1.26. Par darba uzdevuma precizēšanu

1.27. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.28. Par detālplānojuma „Ezermaļi” projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.


2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas speciāliste I.Feodosova)

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.3. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi”

2.4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi”

2.5. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi”

2.6. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi”

2.7. Par dzīvokļa Nr.5 mājā “Ozoli”, Rucavas pagastā izīrēšanu

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, Attīstības nodaļas vadītājs J. Ratkevičs projektu koordinators V.Baškis)

3.1. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  “Pogaļas”, Rucavas pag., Rucavas novada zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

3.2. Par dalību projekta "Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana"

3.3. Par dalību projektā „Hibrīdlaternu uzstādīšana Rucavas novadā”

3.4. Par dalību projektā „Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija”

3.5. Par dalību projektā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (grants ceļu būvniecība un pārbūve)

3.6. Par sociālā pedagoga amata vietas izveidi

3.7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā


Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv