Domes sēde 30.06.2016. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 30.06.2016. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Linda Šmiukše)

1.1. Par zemes gabala „Lejas Kalni”, Dunikas pagastā, platības precizēšanu

1.2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.5. Par Rucavas novada pašvaldības 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.2 ‘’Par koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā’’ precizēšanu


2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas speciāliste I. Feodosova, Attīstības nodaļas vadītājs J. Ratkevičs, juriste I. Kaire)

2.1. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.6. Par zemes nomu no Dabas aizsardzības pārvaldes (informatīvs)

2.7. Par Novadnieka kartes ieviešanu (informatīvs)

2.8. Par Rucavas novada pašvaldības 2016. gada saistošo noteikumu Nr.5 „Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē” apstiprināšanu


3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētāja vietnieks R.Timbra, finanšu analītiķe I. Reine, juriste I.Kaire)

3.1. Par Rucavas novada pašvaldības 2016. gada saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Rucavas novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu

3.2. Par nedzīvojamās telpas ēkā “Purenītes”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā telpu nomas izcenojuma aprēķinu

3.3. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā

3.4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Zvanītāju vasaras skoliņa 2016”

3.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā

3.6. Par nolikuma “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Rucavas novada pašvaldības budžeta iestādēs” apstiprināšanu

3.7.Par parādu norakstīšanu

3.8. Par Rucavas novada pašvaldības 2016. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr.4 ‘’Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai” precizēšanu

3.9. Pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 2015. gada publiskā pārskata apstiprināšana

3.10. Rucavas novada pašvaldības 2015. gada publiskā pārskata apstiprināšana

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums

Domes priekšsēdētāja vietnieka R.Timbras ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv