Domes sēde 26.05.2016. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 26.05.2016. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1.Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs J.Veits)


2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas speciāliste I. Feodosova, Attīstības nodaļas vadītājs J. Ratkevičs, juriste I. Kaire)

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu

2.2. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā

2.3. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindā

2.4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.5. Par zemes gabalu pārņemšanu Rucavas novada domes īpašumā bez atlīdzības

2.6. Par dalību projektā „Laternu ar saules un vēja ģeneratoriem uzstādīšana Rucavas novadā”

2.7. Par „RUCAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018.”  investīciju plāna grozījumiem

2.8. Par Rucavas novada pašvaldības 2016. gada saistošo noteikumu „Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē” apstiprināšanu

2.9. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.10. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu


3. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja G.Zeme)

3.1. Par pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 2016. gada darba plāna apstiprināšanu

3.2. Par Rucavas novada pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” nolikuma apstiprināšanu

3.3. Par Rucavas novada pašvaldības aģentūras „Dunikas ambulance” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016. – 2020. gadam apstiprināšanu


4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja I.Šusta, finanšu analītiķe I. Reine, juriste I.Kaire)

4.1. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā

4.2. Par nomas maksas apstiprināšanu Dunikas tautas nama telpām

4.3. Par parādu norakstīšanu Rucavas novadā mirušām personām

4.4. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai” apstiprināšanu

4.5. Par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā

4.6. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

4.7. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā.


5. Par atbrīvošanu no amatiem

6. Par izmaiņām lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā

Domes priekšsēdētājas I.Šustas ziņojums