Domes sēde 28.04.2016. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 28.04.2016. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)

1.1. Par detālplānojuma “Ķoniņi” apstiprināšanu

1.2. Par detālplānojuma “Rožlauki” 1.redakciju

1.3. Par valsts nekustamā īpašuma „Rucavas muitas punkts”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadali

1.4. Par nekustamā īpašuma „Tīdi” sadalīšanu

1.5. Par nekustamā īpašuma „Puķītes” sadalīšanu

1.6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu

1.7. Par zemes lietošanas mērķa maiņu

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.20. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu

1.21. Par nekustamā īpašuma „Rodiņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.22. Par nekustamā īpašuma „Lapsas” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.23. Par nekustamā īpašuma „Pieminekļi” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.24. Par nekustamā īpašuma „Ķāķišķes ūdenstornis” ierakstīšanu zemesgrāmatā

1.25. Par nekustamā īpašuma „Airi” Rucavas pagasta, Rucavas novadā zemes nomas tiesību izsoles sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

1.26. Par nekustamam īpašumam „Zaķīši” Rucavas pagasta, Rucavas novadā zemes nomas tiesību izsoles sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

1.27. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā 2016. gadā

1.28. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem.


2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas speciāliste Ilze Feodosova, Attīstības nodaļas vadītājs J. Ratkevičs)

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu

2.4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.6. Par 2016.gada 24.marta domes lēmuma Nr.3.3. atcelšanu un īres līguma atjaunošanu

2.7. Par zemes gabala iegādi tūrisma objekta attīstībai Rucavas novadā

2.8. Par zemes gabalu pārņemšanu Rucavas novada domes īpašumā bez atlīdzības

2.9. Par zemes gabala daļas pārņemšanu no VAS “Latvijas valsts ceļi”


3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja I.Šusta, Finanšu nodaļas vadītāja V.Dimitre)

3.1. Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Sikšņu pamatskolas ar pirmsskolas izglītības grupu darbiniekiem

3.2. Par Rucavas novada pašvaldības 2016. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā Rucavas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu

3.3. Par pirmsskolas izglītības programmas izmaksām privātajai izglītības iestādei

3.4. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā

3.5. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai” apstiprināšanu

3.6. Par Rucavas novada pašvaldības dotācijas precizēšanu SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojam”

3.7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “1836”

3.8. Par līguma noslēgšanu ar SIA “NO NAME”

3.9. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā

3.10. Par p/a “Dunikas ambulance” 2015. gada pārskata apstiprināšanu.

3.11. Par Rucavas novada pašvaldības 2015. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu

3.12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dunikas pagasta vēstures grāmatas sagatavošana izdošanai”


4. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana

5. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana

6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīdus piedziņu par īpašumu “Dangumi”, Rucavas pagasta, Rucavas novadā.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīdus piedziņu par īpašumu “Ūdri”, Dunikas pagasta, Rucavas novadā.

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīdus piedziņu par īpašumu “Pūrtiki”, Rucavas pagasta, Rucavas novadā.

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīdus piedziņu par īpašumu “Barbani”, Rucavas pagasta, Rucavas novadā.

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīdus piedziņu par īpašumu “Remoles”, Rucavas pagasta, Rucavas novadā.

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums

Domes priekšsēdētājas I.Šustas ziņojums