Domes sēde 24.03.2016. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 24.03.2016. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1.Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova) 

1.1. Par nekustamā īpašuma „Mednieki” sadalīšanu

1.2. Par nekustamā īpašuma „Eglieni” sadalīšanu

1.3. Par nekustamā īpašuma „Ulpēni” sadalīšanu

1.4. Par nekustamā īpašuma „Raiņi” sadalīšanu

1.5. Par nekustamā īpašuma “Osīši” sadalīšanu

1.6. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu

1.7. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu

1.8. Par platību precizēšanu īpašumam “Sprūdi”

1.9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.15. Par zemes gabala „Airi” iznomāšanu

1.16. Par zemes gabala „Zaķīši” iznomāšanu

1.17. Par Rucavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā”

1.18. Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārņemšanas komisijas izveidi


2. Par Latvijas – Lietuvas un Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmām (Ziņo Kurzemes plānošanas projektu nodaļas vadītāja Aiga Petkēvica)


3. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, juriste I.Kaire, Attīstības nodaļas vadītājs J.Ratkevičs) 

3.1. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Rucavas pagastā

3.2. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā

3.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu

3.4. Par dzīvokļa “Vecupes”-6, Dunikas pagastā piešķiršanu

3.5. Pārrakstīšanās kļūdas labošana lēmumā

3.6. Par Rucavas novada domes 2015.gada 22.oktobra saistošo noteikumu Nr.10 “Par ceļu aizsardzību Rucavas novadā, veicot smagās kravas pārvadājumus” atcelšanu

3.7. Par zemes gabala daļas pārņemšanu no VAS “Latvijas valsts ceļi”

3.8. Par Rucavas novada domes Attīstības nodaļas nolikuma apstiprināšanu

3. 9. Par dzīvokļa Nr.6 mājā “Māja Nr.5” Rucavā iegādi

3.10. Par nekustamā īpašuma "Papes novērošanas postenis" pārņemšanu pašvaldības īpašumā

3.11. Par putnu vērošanas projektu


4. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja G.Zeme)


5. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Trumpika) 

5.1. Par Sikšņu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu


6. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja I.Šusta) 

6.1. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā

6.2. Komunālās daļas veļas mazgāšanas izcenojumu apstiprināšana

6.3. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā


7. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Gundegai Zemei (Ziņo juriste I.Kaire)

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums

Domes priekšsēdētājas I.Šustas ziņojums