Domes sēde 25.02.2016. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 25.02.2016. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1.Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)

1.1. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā 2016. gadā

1.2. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu uz apaļā jūrasgrunduļa tīkliem Baltijas jūras piekrastē 2016 gadam

1.3. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem

1.4. Par nekustamā īpašuma „Plēsumi” sadalīšanu

1.5. Par nekustamā īpašuma „Saulkrasti” sadalīšanu

1.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Staļģi”

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.14. Par zemes gabalu “Viola 96/39”


2.Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, Attīstības nodaļas vadītājs J. Ratkevičs)

2.1. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu

2.2.Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu

2.3.Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu

2.4.Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu

2.5. Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu

2.6. Par personas uzņemšanu Dunikas pagasta dzīvokļu rindā

2.7. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu

2.8. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu

2.9. Par Dunikas purva izstrādi (informatīvs)

2.10. Par saistošajiem noteikumiem “Par transporta līdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Papes un Nidas ciemos”

2.11. Par pieejām jūrai (informatīvs)

2.12. Par Papes molu un Nidas piestātnes pārņemšanu pašvaldības īpašumā


3. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja G.Zeme)

3.1. Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu

3.2. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2014. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pabalstiem Rucavas novadā”” precizēšanu

3.3. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā”” apstiprināšanu


4.Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja I.Šusta)

4.1. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada izglītības iestādēs

4.2. SIA “Spīlas” 2015. gada pārskata apstiprināšana

4.3. Par Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma grozīšanu un papildināšanu

5. Par grozījumiem 2016. gada 28. janvāra domes lēmumā (prot.Nr.2, 5.1.)

6. Par nekustamo īpašumu “Zirgi” un  “Sēkļi” nodošanu lietošanā

7. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā 2016. gadā

8. Par atkārtotu izsoli un izsoles noteikumiem “Nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Grantskalni” lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,8 ha platībā”

9. Par komandējuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Irēnai Šustai


Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums

Domes priekšsēdētājas I.Šustas ziņojums