Domes sēde 28.01.2016. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 28.01.2016. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1.Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)

1.1. Par detālplānojuma „Ķoniņi” projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

1.2. Par detālplānojuma „Doniņi” apstiprināšanu

1.3. Par detālplānojuma „Jaunputni” un “Lāsītes” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

1.4. Par nekustamā īpašuma „Jaņi” sadalīšanu

1.5. Par nekustamā īpašuma „Mālkalni” sadalīšanu

1.6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Lejas Lejas”

1.7 Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.12. Par pašvaldības zemes gabalu iznomāšanu

1.13. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu

1.14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Priede 96/155”.

1.15. Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Grantskalni”

1.16. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanas kritērijiem pašpatēriņam.

1.17. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņam

1.18. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu zivju tīkliem pašpatēriņam

1.19. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem pašpatēriņam

1.20. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu uz reņģu tīkliem pašpatēriņam

1.21. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem

1.22. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu uz zivju āķiem

1.23. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu mencu nozvejai

1.24. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu mencu nozvejai

1.25. Par papildus pieteikšanās termiņa izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju āķiem

1.26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jūrmaldārzi”

1.27. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zvejnieki”

1.28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kurši”


2.Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste I. Feodosova, Attīstības nodaļas vadītājs J. Ratkevičs)

2.1. Par īres līgumu noslēgšanu, pagarināšanu un uzņemšanu dzīvokļu rindā

2.1.1. Par īres līguma pagarināšanu “Ozoli” kūts Nr.7.

2.1.2. Par īres līguma pagarināšanu “Virgas” stallīšu ēkas Nr.2 telpai Nr.6.

2.1.3. Par īres līguma pagarināšanu “Virgas” stallīšu ēkas Nr.2 virtuves telpai Nr.13

2.1.4. Par īres līguma pagarināšanu “Ozoli” kūts Nr.2.

2.1.5. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā

2.1.6. Par izslēgšanu no dzīvokļu rindas

2.1.7. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā

2.1.8. Par īres līguma pagarināšanu “Purenes” – 8

2.1.9. Par īres līguma pagarināšanu “Māja Nr.8”- 17

2.2. Par valsts autoceļa V1221 posma pārņemšanu Rucavas novada domes īpašumā bez atlīdzības (Ziņo Attīstības nodaļas vadītājs J. Ratkevičs)


3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Trumpika)

3.1. Par konferenci “Rucava iz senatnes” “Rucavas novadpētniecības dārgumi”  (informatīvs) (Ziņo komitejas priekšsēdētāja Liena Trumpika)

4. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja G.Zeme)

4.1. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2014. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pabalstiem Rucavas novadā”” precizēšanu


5.Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja I.Šusta, finanšu analītiķe I.Reine)

5.1. Par aizdevuma procentu likmes fiksēšanas perioda izmaiņām

5.2. Par aizdevuma procentu likmes fiksēšanas perioda izmaiņām

5.3. Liepājas rajona sporta skolas iesnieguma izskatīšana

5.4. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amata sarakstā

5.5. Par parādu norakstīšanu

5.6. Rucavas novada pašvaldības saistību apmērs uz 01.01.2016.

5.7. Par valsts mērķdotācijas pedagogu algām piemaksas par kvalitātes pakāpēm sadalījumu 2016. gada janvārim – augustam


6. Ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums

Domes priekšsēdētājas I.Šustas ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv