LEADER programmas iespējas Drukāt

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

 

Tā ir iespēja jebkuram realizēt savus sapņus tieši savā novadā.

LEADER vīzija – ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Nepieciešama tikai ideja (konkrēta problēma kuru vēlamies risināt) un tālāk jau ar LEADER palīdzību piesaistot trūkstošo finansējumu iespējams risināt lielas lietas. Pamatā programma ir vērsta uz sabiedriskā labuma gūšanu, bet atsevišķi apakšpasākumi atbalsta arī mājražotājus, un citus uzņēmējus.

LEADER pieeja balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredzētas skaidri noteiktu vietēja līmeņa problēmu risināšanai, kas aktuālas konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas attīstības prioritātes.

Stratēģijas izstrādē un īstenošanā tiek izmantota apvērsta pieeja, kas nosaka aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanu gan stratēģijas izstrādē, gan apstiprināšanā un stratēģijas īstenošanā.

Lai nodrošinātu kopīgu (integrētu) skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējām, stratēģijas izstrāde, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta vietējām partnerībām, kuras apvieno pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem un lauku iedzīvotāju interešu grupām. (turpmāk - “vietējas rīcības grupas” jeb VRG).

Vietējā rīcības grupa (partnerība) ir vietējo organizāciju un lauku iedzīvotāju apvienība, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās no 5 līdz 65 tūkstoši, pārstāv šīs teritorijas iedzīvotāju intereses un rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī.

Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts plāns, ko izstrādājusi un apstiprinājusi vietējā rīcības grupa, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un saskaņojusi tās ar kopējām attīstības prioritātēm.

Vietējā attīstības stratēģija tiek īstenota projektu veidā un tās īstenošanai 2009.-2013.gadā ir iespēja piesaistīt  atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansētiem pasākumiem.

Projektu realizācija sākas ar vietējās rīcības grupas darbu pie stratēģijas izstrādes un tās apstiprināšanas LAD. Pēc tam projektu iesniedzēji iesniedz savus sagatavotos projektus vietējā rīcības grupā, kura tos sākotnēji izvērtē atbilstoši izstrādātajai stratēģijai, un ka viss atbilst tālāk virza uz LAD. Pēc pozitīva LAD lēmuma projekta iesniedzējs var uzsākt tā realizāciju.

20.decembrī Nīcā atkal norisinājās konference „LEADER iniciatīva – dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem laukos”. Tās laikā tika apskatīts gan paveiktais gan plānotais nākamajiem gadiem. No katra novada kāds pārstāvis prezentēja tieši savā novadā īstenotos LEADER projektus kas varētu kalpot par pamatu arī citiem sasparoties ko labu paveikt savā un savas dzīvesvietas labā. Protams neizpalika arī aktīvāko „darba rūķu” godināšana, kā arī bija iespēja apskatīt un nogaršot jau veiksmīgi darbojošos uzņēmumu produkciju.