Paziņojums par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Drukāt

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 2011.gada 25.augusta sēdes protokola izrakstu Nr. 16, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam „Neļķes”, Ģeistautos, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, zemes vienības kadastra nr. 6484 019 0017.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Brīvkalns, izstrādātāja – Jekaterina Šavikina - Kuzņecova.

 

Detālplānojuma mērķis – vēja elektrostaciju parka būvniecība īpašumā „Neļķes”.

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu – Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Rucavas novada domē („Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads) katru darba dienu līdz 2011.gada 10.oktobrim.

Informācija pa tālruni – 26837672, Jekaterina Šavikina - Kuzņecova.

 
Nekustamā īpašuma “Ātes” detālplānojuma sabiedriskā apspriešana Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 29.06.2011. lēmumu nr. 12., 3.2.§ tiek nodota nekustamā īpašuma “Ātes”, kad. nr. 6484 015 0020 , Nidas ciems, Rucavas pagasts, Rucavas novads, detālplānojuma pirmā redakcija sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 18.07.2011. līdz 12.08.2011.

 

Lasīt tālāk...
 
Nekustamā īpašuma “Jūrkaupi” detālplānojums Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka domes 28.04.2011. sēdē pieņemts lēmums /prot. nr. 8. p.1.33.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu:

1. Apstiprināt Rucavas novada Rucavas pagasta nekustamā īpašuma “Jūrkaupi”, kad.nr. 64840010002, detālplānojuma 1.redakciju par galīgo redakciju.

2. Apstiprināt detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdot kā Rucavas pagasta pašvaldības Saistošos noteikumus Nr. 14.

3. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc šī lēmuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

4. Ar detālplānojumu var iepazīties Rucavas novada domē katru darba dienu.

 
Apstiprināta detālplānojuma 1.redakcija nekustamajiem īpašumiem “Purvīši” un “Sarmiņas” Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka domes 27.01.2011. sēdē pieņemts lēmums /prot.nr.2, 2.3.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu:

1. Apstiprināt Rucavas novada Rucavas pagasta nekustamo īpašumu “Purvīši”, kad.nr. 64840110725 un “Sarmiņas”, kad.nr. 64840110129 detālplānojuma 1.redakciju par galīgo redakciju.

Lasīt tālāk...
 
Uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam “Ostmala” Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 27.01.2011. lēmumu nr. 2 p.2.1.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam “Ostmala” (kadastra nr. 64840110011), Papes ciems, Rucavas pagasts, Rucavas novads.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Brīvkalns.

Lasīt tālāk...
 
Sabiedriskā apspriešana par nekustamo īpašumu “Jūrkaupi” Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 27.01.2011. lēmumu nr.2., 2.2.§ tiek nodota nekustamā īpašuma “Jūrkaupi”, kad.nr. 64840010002, Papes Priediengals, Rucavas pagasts, Rucavas novads, detālplānojuma pirmā redakcija sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 18.02.2011. līdz 21.03.2011.

Lasīt tālāk...
 
Apstiprināts nek.īpaš. “Ķonēni” un “Ķaupju buts” detālplānojums Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka domes 27.12.2010. sēdē pieņemts lēmums /prot.nr.25, 1.3.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu:

Lasīt tālāk...
 
Sabiedriskā apspriešana nek.īpaš. "Skābenes" Nida Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 27.12.2010. lēmumu nr.25, p.1.2.§, tiek nodota nekustamā īpašuma “Skābenes”, kad.nr. 64840010211, Nidas ciems, Rucavas pagasts, Rucavas novads, detālplānojuma pirmā redakcija sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 17.01.2011. līdz 14.02.2011.

Lasīt tālāk...
 
Sabiedriskā apspriešana nek.īpaš. "Atvari" Nida Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 27.12.2010. lēmumu nr.25, p.1.4.§, tiek nodota nekustamā īpašuma “Atvari”, kad.nr. 64840150046, Nidas ciems, Rucavas pagasts, Rucavas novads, detālplānojuma pirmā redakcija sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 17.01.2011. līdz 14.02.2011.

Lasīt tālāk...