Detālplānojumi 2017
Detālplānojums „Vecrudzīši” Drukāt

Detālplānojums „Vecrudzīši”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

  • Paskaidrojuma raksts - (1, 2)
  • Grafiskā daļa - (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
  • Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
  • Ziņojumi - (1, 2)
 
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rucavas novada nekustamiem īpašumiem „Viesmīlis”, „Ezīši”, „Bīčas”, „Atpūtas”, „Rožsili” un „Reimaņi” Papes ciemā Drukāt

Rucavas novada dome 2017.gada 24.augustā pieņēma lēmumu (protokols Nr.14, 5.1) „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Viesmīlis” (kadastra Nr. 64840070049), „Ezīši”( kadastra Nr. 64840070201), „Bīčas” (kadastra Nr. 64840117345), „Atpūtas” (kadastra Nr. 64840070132), „Rožsili” (kadastra Nr. 64840110189) un „Reimaņi”  (kadastra Nr. 64840110083)”  (kadastra Nr. 64840110083) izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lasīt tālāk...
 
Apstiprina detālplānojumu "Jaunagatnieki" un "Vecagatnieki" Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka 2017.gada 27. jūlijā domes sēdē (protokols Nr.13, 1.2.p.) ir apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem "Jaunagatnieki", kadastra Nr. 6484 001 0142, kadastra Nr. 6484 001 0023 un "Vecagatnieki", kadastra Nr. 6484 001 0058, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Lasīt tālāk...
 
Sanāksme par detālplānojumu īpašumos „Jaunagatnieki” un „Vecagatnieki” Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka 2017. gada 13. jūlijā, plkst. 17:00 tiek organizēta sanāksme „Par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem detālplānojumam īpašumos „Jaunagatnieki” (kad. Nr. 6484 001 0142) un „Vecagatnieki” (kad. Nr. 6484 001 0058) Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā”.

Lasīt tālāk...
 
Detālplānojuma uzsākšana Drukāt

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”

Lasīt tālāk...
 
Nodod publiskajai apspriešanai detālplānojumu īpašumos „Jaunagatnieki” un „Vecagatnieki” Papē Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 25.05.2017. lēmumu (protokols Nr.8, 1.18.p.) tiek nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojums īpašumos „Jaunagatnieki” (kad. Nr. 6484 001 0142) un „Vecagatnieki” (kad. Nr. 6484 001 0058), Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Lasīt tālāk...
 
Paziņojums par detālplānojuma “Ezermaļi” apstiprināšanu Drukāt

Ar Rucavas novada domes 2017. gada 23. marta lēmumu (prot.Nr.5,1.14 p.) ir apstiprināts detālplānojums “Ezermaļi” Rucavas novada Papes Priediengala “Ezermaļos” (kadastra apzīmējumu 6484 001 0013). Ar detālplānojumu var iepazīties Rucavas novada domē, vai skatīt tā elektronisko versiju pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv sadaļā "Detālplānojumi" un https://geolatvija.lv.

 
Paziņojums par detālplānojuma “Rožlauki” un „Ignāti” apstiprināšanu Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka 2017.gada 23. marta domes sēdē (protokols Nr.5, 1.15.p.) ir apstiprināts  detālplānojums īpašumiem  “Rožlauki”, kadastra Nr. 6484 011 0079 un „Ignāti”, kadastra Nr. 6484 011 0084, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Rucavas novada domē („Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.) darba dienās darba laikā, kā arī www.rucava.lv.


Lasīt tālāk...
 
Detālplānojums “Ezermaļi” Drukāt

Paziņojums par detālplānojuma “Ezermaļi” pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 26.01.2017. lēmumu (protokols Nr.2, 1.28.p.), detālplānojuma “Ezermaļi” pilnveidotā redakcija ir nodota publiskai apspriešanai no 06.02.2017. līdz 28.02.2017.. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 15.februārī, plkst. 14.00, Rucavas novada domē, kultūras nama zālē.

Lasīt tālāk...
 
Detālplānojumi „Rožlauki” un „Ignāti” Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 29.12.2016. lēmumu (protokols Nr.2, 1.307.p.) tiek nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojums „Rožlauki” (kad. Nr. 6484 011 0070) un „Ignāti” (kad. Nr. 6484 011 0084), Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Lasīt tālāk...