Detālplānojumi 2016
Paziņojums par detālplānojuma “Ezermaļi” 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai Drukāt

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 27.10.2016. lēmumu (protokols Nr.19, 1.14.p.), publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir nodota detālplānojuma “Ezermaļi” 1.redakcija.  Zemes īpašums atrodas Papes ciema Priediengalā, kadastra Nr. 6484 001 0013.

Lasīt tālāk...
 
Uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam “Dālijas parks” Drukāt

Informējam, ka, pamatojoties uz Rucavas novada domes 25.08.2016. lēmumu, protokols Nr. 16, p. nr.1.19, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam “Dālijas parks” (kadastra nr. 64780010068), Rucavas pagasts, Rucavas novads.

Lasīt tālāk...
 
Detālplānojums "Ķoniņi" Drukāt

Detālplānojums „Ķoniņi”.

 
Paziņojums par detālplānojuma “Ķoniņi” apstiprināšanu Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka 2016.gada 28. aprīlī domes sēdē (protokols Nr.7, p.1.1.) ir apstiprināts  detālplānojums īpašumam  “Ķoniņi”, kadastra  Nr. 6484 011 0016,  Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Rucavas novada domē („Pagastmāja”, Rucava) darba dienās darba laikā, kā arī www.rucava.lv.

 
Uzsākta detālplānojuma īpašumiem “Jaunputni” un “Lāsītes” izstrāde Drukāt

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 28.01.2016. lēmumu /prot.nr. 2., p.1.3/, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem “Jaunputni” un “Lāsītes”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – precizēt un detalizēt noteikumus, atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai – tūrisma un rekreācijas apbūves teritorija (PT2) un Lauku zemes ciemu teritorija dabas parka “Pape” dabas parka zonā (L4).

Lasīt tālāk...
 
Detālplānojuma „Ķoniņi” publiskā apspriešana Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 28.01.2016. lēmumu (protokols Nr.2, 1.1.) tiek nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojums  nekustamajam īpašumam „Ķoniņi”, kadastra Nr. 6484 011 0016, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Publiskā apspriešana notiks no 08.02.2016. līdz 28.02.2016.

Lasīt tālāk...
 
Detālplānojums „Doniņi” Drukāt

Detālplānojums „Doniņi”.

Apstiprināts 2016. gada 28. janvārī (Lēmums Nr. 2 punkts 1.2.)