Detālplānojumi 2015
Detālplānojuma „Rožlauki” izstrādes uzsākšana Drukāt

Pamatojoties uz  Ministru Kabineta  14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  38., 39.1., 96., 98., 102. un 132. Punktu, spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu un nekustamā īpašuma īpašnieka personīgo iesniegumu,  Rucavas novada dome 26.11.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.20., p.1.1. „Par  detālplānojuma „Rožlauki”, kad. Nr.6484 011 0070, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lasīt tālāk...
 
Paziņojums par detālplānojuma „Austrumnieki” apstiprināšanu Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka 2015.gada 23.aprīlī domes sēdē (protokols Nr.8, p.1.1) ir apstiprināts detālplānojums īpašumam “Austrumnieki”, kadastra  Nr. 6484 011 0349, Papes Ķoņu ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Rucavas novada domē („Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.) darba dienās darba laikā, kā arī www.rucava.lv.

 
Paziņojums par detālplānojuma "Ķoniņi" izstrādes uzsākšanu Drukāt

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka ierosinājumu, Rucavas novada dome 2015.gada 26.februāra sēdē (protokols nr. 5, 1.13.p-ts) izskatīja un pieņēma lēmumu "Par detālplānojuma "Ķoniņi" izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu". Detālplānojuma teritorija atrodas Rucavas novada Rucavas pagasta Papē, Papes Ķoņu ciemā, ietver nekustamo īpašumu "Ķoniņi" (kadastra nr. 6484 011 0016, platība 4,0 ha), izpētes teritorijā iekļaujot apkārtējos īpašumus (pierobežniekus).

Lasīt tālāk...
 
Paziņojums par detālplānojuma "Jaunagatnieki" un "Vecagatnieki " izstrādes uzsākšanu Drukāt

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka ierosinājumu, Rucavas novada dome 2015.gada 26.februāra sēdē (protokols nr. 5, 1.12.p-ts) izskatīja un pieņēma lēmumu "Par detālplānojuma "Jaunagatnieki" un "Vecagatniekli" izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu". Detālplānojuma teritorija atrodas Rucavas novada Rucavas pagasta Papē, Papes Priediengalā, ietver īpašumus "Jaunagatnieki" (kad. nr.64840010142) un "Vecagatnieki" (kadastra nr. 64840010058), izpētes teritorijā iekļaujot tiem apkārtējos īpašumus (pierobežniekus).

Lasīt tālāk...
 
Detālplānojuma "Austrumnieki" 1. redakcijas publiskā apspriešana Drukāt

Pamatojoties uz domes 26.02.2015. lēmumu Nr.5, 1.14. publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir nodota detālplānojuma 1.redakcija nekustamajam īpašumam "Austrumnieki", kadastra Nr. 6484 011 0349, kas atrodas Papes Ķoņu ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Publiskā apspriešanas termiņš noteikts līdz 03.04.2015.

Lasīt tālāk...