Detālplānojumi 2014
Detālplānojumi “Amerikas”, „Gāršas”, „Jaunkraujas” Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka 2014.gada 25.septembrī domes sēdē (protokols Nr.20, p.1.1) ir apstiprināts  detālplānojums īpašumiem  “Amerikas”, kadastra  Nr. 6484 011 0022 un Nr.6484 011 0007), „Gāršas”, kadastra Nr.6484 011 0027 un „Jaunkraujas”, kadastra Nr.6484 011 7349, Papes  Ķoņu ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Rucavas novada domē („Pagastmāja”, Rucava) darba dienās darba laikā, kā arī www.rucava.lv.

 
Par detālplānojumu „Doniņi” Drukāt

Pamatojoties uz  Ministru Kabineta  16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  33., 34.1., 101. un 127. punktu un saskaņā ar spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu Rucavas novada dome 24.07.2014. ir pieņēmusi lēmumu Nr.16., p.7.5. „Par  detālplānojuma „Doniņi”, kad. Nr.6484 007 0142, Papes ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lasīt tālāk...
 
Detālplānojums “Jaunie Rīsi” Drukāt

SIA „Projekti un vadība” informē, ka, pamatojoties uz Rucavas novada domes 28.08.2014. lēmumu /prot. nr. 19. p.1.14.§/ ir apstiprināts detālplānojums “Jaunie Rīsi”, ietverot nekustamos īpašumus “Jaunie Rīsi” (kad.nr. 64840150036), “Putni” (kadastra nr. 64840150075), “Kurši” (kadastra nr. 64840150041), Rucavas novads.

Ar lēmumu un detālplānojumu var iepazīties Rucavas novada pašvaldībā un interneta vietnē www.rucava.lv sadaļā “Detālplānojumi”.

 
Detālplānojums "Laicāni" Drukāt

Paziņojums par detālplānojuma "Laicāni" grozījumu 1.redakcijas publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 27.06.2014. lēmumu, publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota detālplānojuma "Laicāni" (Rucavas novada Papē (kad.nr. 64840070035, platība 0,92 ha)) grozījumu 1. redakcija. Grozījumu mērķis ir precizēt 2010.gadā jau izstrādāto detālplānojumu, paredzot iespēju īpašuma sadalei saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025.gadam. Publiskā apspriešanas un rakstisko atzinumu iesniegšanas termiņš noteikts 3 nedēļas - no 30.06.2014. līdz 21.07.2014.

Lasīt tālāk...
 
Detālplānojums „Austrumnieki” Drukāt

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33., 34.1. punktu, 101.punktu un 127.punktu, saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.- 2025. gadam un persoonīgo iesniegumu Rucavas novada dome 22.05.2014. ir pieņēmusi lēmumu Nr.12.,1.3. „Par detālplānojuma „Austrumnieki” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lasīt tālāk...
 
Detālplānojums "Amerikas", "Gāršas" un "Jaunkraujas" Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 22.05.2014. lēmumu Nr.12, 1.4. tiek nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma 1. redakcija nekustamajos īpašumos „Amerikas”, kadastra Nr. 6484 011 0022 un 6484 011 0007, „Gāršas”, kadastra Nr. 6484 011 0027 un „Jaunkraujas”, Papes Ķoņu ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Publiskā apspriešana notiks no 6.06.2014. līdz 27.06.2014.

Lasīt tālāk...
 
Detālplānojums “Jaunie Rīsi” Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 22.05.2014. lēmumu (sēdes protokols Nr.12., p.1.5), tiek nodota detālplānojuma “Jaunie Rīsi” (teritorijas Nidā, ietverot īpašumus “Jaunie Rīsi” (kad.nr. 64840150036, platība 0,24 ha), daļa no īpašuma “Putni” (kad.nr. 648401500754, platība 0,07 ha) un daļa no īpašuma “Kurši” (kad.nr. 64840150041, platība 0,2 ha) detālplānojuma 1.redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lasīt tālāk...
 
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rucavas novada Rucavas pagasta “Ezermaļos” Drukāt

Rucavas novada dome 2014.gada 24.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu Nr.10 §2.15 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Ezermaļi” ar kadastra apzīmējumu 6484 001 0013 (platība 16.8 ha). Zemes īpašums atrodas Papes Priediengalā pie Papes ezera.

Lasīt tālāk...
 
Paziņojums par detālplānojuma "Laicāni" grozījumu izstrādes uzsākšanu Drukāt

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 24.04.2014. sēdes lēmumu (protokols nr.10, p-ts 2.17) un apstiprināto darba uzdevumu, tiek uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde īpašumam "Laicāni" Rucavas novada Papē (kad.nr. 64840070035, platība 0,92 ha). Grozījumu mērķis ir precizēt 2010.gadā jau izstrādāto detālplānojumu, paredzot iespēju īpašuma sadalei saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025.gadam. Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Rucavas novada Būvvaldes vadītājs Uldis Ekšteins. Rakstisko priekšlikumu iesniegšanas termiņš līdz 23.05.2014. Rucavas novada domē, "Pagastmāja", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477. Detālplānojuma izstrādātājs SIA "Sarkanās līnijas", Kaļķu iela 10, Ogre, arhitekte Lolita Čače, mob. 26395387.

 
Vairāk rakstu...
« SākumsIepriekšējā12NākamāBeigas »

Lapa 1 no 2