Par detālplānojuma uzsākšanu Drukāt

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 06.10.2009. Noteikumu Nr.1148. „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“’ prasībām Rucavas novada dome 30.08.2012. ir pieņēmusi:

- lēmumu Nr.15. „Par detālplānojuma uzsākšanu īpašumos „Amerikas” un „Gāršas”. Īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Rucavas pagasta teritorijas plānojumu ir retinātas apbūves dzīvojamās un rekreācijas apbūves teritorijā.

Ar Rucavas novada domes lēmumu par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Rucavas novada domes teritorijas plānotāja S.Lesiņa.

Noteikt rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņu no 2012.gada 8.oktobra līdz 2012.gada 29.oktobrim, Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV–3477.

SIA „V projekta” valdes loceklis U.Vecvagars, tālr. 29411691

 
Detālplānojuma apstiprināšana nekustamajam īpašumam “Sapnis” Drukāt

 

Rucavas novada dome informē, ka domes 27.01.2012. sēdē pieņemts lēmums /prot.nr.2, 1.1.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu:

 

  1. Apstiprināt Rucavas novada Rucavas pagasta nekustamā īpašuma “Sapnis”, kad.nr. 64840150198 detālplānojuma 1. redakciju par galīgo redakciju.
  2. Apstiprināt detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdot Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus nr. 3.
  3. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc šī lēmuma publicēšanas laikrakstāLatvijas Vēstnesis.
  4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4.