Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2. redakcijas nodošanu publiskā apspriešana Drukāt

Rucavas novada dome 2019.gada 28. februāra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 1.1. „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 11.03.2019 līdz 02.04.2019.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu varēs iepazīties Rucavas novada domē, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.rucava.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 28.03.2019. plkst. 15.00 Rucavas novada domē (adrese “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads).

Rakstiskus priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var iesniegt Rucavas novada domē. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja apmeklētājus pieņem Rucavas novada būvvaldē ceturtdienās no pulksten 9 līdz 18.