Iznomā lauksaimniecības zemi Drukāt

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka  pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Rucavas novada dome 2018.gada 25.oktobra sēdē nolēma iznomāt šādas zemes vienības:

Nosaukums

Kadastra

apzīmējums

Kopplatība

ha

Iznomājamā platība, ha

Piezīmes

Jaunie Pumpuri

64520120285

1,03

1,03

Pašvaldībai piekritīgā zeme. Tiek iznomāta lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām  uz desmit gadiem. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Vizuļi

64840090015

1,9

1,4

Pašvaldībai piekritīgā zeme. Tiek iznomāta lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām  uz desmit gadiem. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Egles

64840130045

0,5

0,5

Pašvaldībai piekritīgā zeme. Tiek iznomāta lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām  uz desmit gadiem. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Lazdas

64840040079

4,1

0,5

Pašvaldībai piederīgā zeme. Tiek iznomāta lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām  uz desmit gadiem. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Ja uz vienu zemes gabalu pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota nomas tiesību izsole. Zemes izvietojums www.kadastrs.lv, sadaļā zemes vienības. Pieteikties uz zemes nomas tiesībām Rucavas novada domē vai Dunikas pagasta pārvaldē iesniedzot iesniegumu līdz 2018.gada 30.novembrim.

Papildus informācija pie nekustamā īpašuma speciālistes Dzintras Bļinovas, tālr.25904975.