Paziņojums par SIA “Compaqpeat” paredzētās darbības akceptēšanu Drukāt

Rucavas novada dome paziņo, ka 2018. gada 16.aprīlī  ir pieņemts lēmums (protokols Nr.7; 1.) “Par paredzētās darbības “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada Rucavas pagasta Ķirbas purvā” akceptēšanu”.

Akceptētas paredzētās darbības kūdras ieguves paplašināšanai Rucavas novada Rucavas pagasta „Ķirbas purva“ daļā – nekustamajos īpašumos „Lejas Liepiņas“ kadastra Nr.64840040561 un „Purva Liepiņas“ kadastra Nr.64840040562, atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 16.aprīļa atzinumam Nr.1-n un derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē “Ķirbas, Tīreļa purvs” ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) dabas liegumu “Ķirbas purvs” novērtējuma ziņojumam un ievērojot normatīvo aktu prasības.

Lēmums pieņemts pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta 2. daļu  un Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 16. aprīļa atzinumu Nr. 1-n “Par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē “Ķirbas, Tīreļa purvs” ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu “Ķirbas purvs” novērtējuma ziņojumu.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notika 2014.gada 3.februārī. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti un institūciju atzinumu priekšlikumi ir iekļauti ziņojumā.

Lai novērstu un samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, tiks veikti ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā plānotie pasākumi, kā arī ievēroti Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā Nr.1-n (16.04.2015.) ietvertie  nosacījumi.

Ar lēmumu var iepazīties Rucavas novada pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.