Jauna kārtība uzturlīdzekļu saņemšanā un izmaksā Drukāt

No 2017.gada 1. aprīļa vienkāršāka un ātrāka uzturlīdzekļu saņemšana, ja vecāki spēs vienoties.

⃟  Ja viens no vecākiem uzturlīdzekļus nemaksā vai maksā, bet nenodrošina Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru (2017.gadā ir bērnam līdz 7 gadu vecumam 95.00 EUR apmērā;  no 7 gadu vecuma 114.00 EUR apmērā) un tā vecāka, kura aprūpē atrodas bērns, rīcībā nav tiesas sprieduma vai vienošanās notariāla akta formā par uzturlīdzekļiem, turpmāk, lai saņemtu uzturlīdzekļus no valsts, nebūs jādodas uz tiesu, bet uzreiz jāvēršas Fonda administrācijā ar iesniegumu.

Fonda administrācija sazināsies ar vecāku, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, lūgs sniegt paskaidrojumu par likumā noteiktā vecāku pienākuma izpildi un izvērtēs, vai starp pusēm nepastāv strīds par bērna aprūpi un lieta ir piekritīga administratīvā procesa kārtībai.

⃟  Ja vecākam, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, nebūs pamatotu iebildumu,  Uzturlīdzekļu garantiju fonds uzsāks uzturlīdzekļu izmaksu aptuveni divu līdz trīs mēnešu laikā no prasījuma brīža. Likumā noteikts, ka paskaidrojuma nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai par uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda.

⃟  Lietas par minimālo uzturlīdzekļu piedziņu, kas saņemtas tiesā, bet nebūs izskatītas līdz 2017. gada 1. aprīlim, tiesa pabeigs skatīt līdzšinējā kārtībā.

No 2017.gada 1. aprīļa iespējams vienoties par uzturlīdzekļu parāda atmaksu.

⃟  Ja uzturlīdzekļi tiks izmaksāti administratīvā procesa ietvaros un parādnieks pats nespēs nodrošināt minimālos uzturlīdzekļus pilnā apmērā, tad jaunais regulējums paredz iespēju parādniekam noslēgt vienošanos ar Fonda administrāciju par individuālu uzturlīdzekļu parāda atmaksas kārtību.  Tiem vecākiem, kuri nonākuši dzīves grūtībās un izrāda vēlēšanos tās atrisināt, ļaujot veikt maksājumus vismaz savu iespēju robežās, kamēr bērnam tiek nodrošināti uzturlīdzekļi minimālajā apmērā no Fonda līdzekļiem. Tādā gadījumā vecāks tiks uzskatīts par labprātīgu maksātāju, Fonda administrācija apturēs likumisko procentu aprēķinu un persona netiks iekļauta uzturlīdzekļu parādnieku sarakstā. Ja parādnieks labprātīgi nepildīs arī šīs saistības, Fonda administrācija uzsāks administratīvā akta piespiedu izpildi, iesniedzot zvērinātam tiesu izpildītājam izpildrīkojumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

No 2017.gada 1. aprīļa iespējams noteikt transportlīdzekļu vadīšanas aizliegumu uzturlīdzekļu parādniekiem.

⃟  Fonda administrācijai tiesības lemt par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ja:

  • parādnieka vietā tiek izmaksāti valsts garantētie uzturlīdzekļi bērnu uzturam administratīvā procesa ietvaros un parādnieks nav noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu parāda un likumisko procentu maksājumus;
  • parādnieks  ir noslēdzis vienošanos ar Fonda administrāciju par parāda un likumisko procentu atmaksas kārtību, bet vienošanos nav pildījis trīs mēnešus pēc kārtas;
  • parādnieka vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda saskaņā ar tiesas spriedumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem un parādnieks nav veicis trīs uzturlīdzekļu maksājumus pēc kārtas.

⃟  Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums nav pieļaujams, piemēram, ja parādnieks ir persona ar invaliditāti, ilgstoši slimo vai tas varētu radīt būtisku kaitējumu parādnieka vai no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm. Piemēram, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegumu nepiemēros, ja parādniekam tās ir nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai vai parādnieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti un nav iespējams izmantot citus transportlīdzekļus. Katrs lēmums par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu tiks pieņemts tikai pēc individuāla situācijas izvērtējuma.

No 2017.gada 1. septembra valsts garantētie uzturlīdzekļi – līdz 21 gada vecumam.

⃟  Ja vecāks nenodrošinās sava bērna uzturam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, sākot ar nākamo mācību gadu, tiesības saņemt valsts garantētos uzturlīdzekļus no Fonda būs arī pilngadību sasniegušajiem bērniem, kuri turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā arī pēc pilngadības iestāšanās, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai.

Vairāk informācijas:  www.ugf.gov.lv