Paziņojums par SIA “Compaqpeat” paredzētās darbības akceptēšanu Drukāt

Rucavas novada dome paziņo, ka 2017. gada 23. februārī  ir pieņemts lēmums (protokols Nr.4, 5.p.) “Par paredzētās darbības “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā” akceptēšanu”. Akceptēts ir paredzētās darbības I alternatīvas 2.R variants (platība  131 ha).

Norises vieta: kadastra vienības nr. 64840110076 (“Valsts mežs Rucava”), nr. 64840117348 (“Valsts mežs Rucava”), nr. 64840110118 („Jaunmārtiņi”), nr.64840110117 („Jaunzemji, Lintiņi”) un nr.64840110130 (“Zilenes”) Rucavas novada Rucavas pagastā. Kūdras ieguve plānota dabas parka “Pape” dabas parka funkcionālajā zonā.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta 2. daļu  un Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 06. februāra atzinumu Nr. 1 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kūdras ieguves paplašināšanai Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā”.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana: 04.07.2013. – 24.07.2013., sanāksme: 18.07.2013.; atkārtota sākotnējā apspriešana: 18.09.2015. – 08.10.2015.; ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana: 06.01.2016. – 04.02.2016., sanāksme: 14.01.2016. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti un institūciju atzinumu priekšlikumi ir iekļauti ziņojumā.

Lai novērstu un samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, tiks veikti ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā plānotie hidroloģiskā režīma stabilizēšanas, rekultivācijas un monitoringa pasākumi, kā arī ievēroti Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā Nr.1 (06.02.2017.) ietvertie  nosacījumi.

Ar lēmumu var iepazīties Rucavas novada domes tīmekļa vietnē www.rucava.lv.